Share:

Abuela

Kuya Soju Horror

333 reads

(TAGALOG STORY)

Ang gusto lang naman niya ay ang makasama ang kanyang lola sa nalalabi nitong buhay sa mundo... Ngunit paano kung sa pananatili niya sa piling ng kanyang lola ay may matuklasan siyang "sikreto"? Isang sikreto na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay!

Unfold

Tags: CultDarkGhostWeirdTragedyTwistedDarkDreame2019
Latest Updated
KABANATA 13


“B-BUHAY ka?” Hindi makapaniwalang saad ni Mandie kay Ulysses. Ibinagsak ng lalaki ang hawak na lagari sa sahig. Lumikha iyon ng nakakangilong ingay.

Tinanggal ni Ulysses ang dugo sa mukha nito sa pamamagitan ng kamay nito. “Bakit? Hindi ka ba masaya na buhay ako? Katulad ka rin ba ni Ken na gusto na akong mamatay?” ngumisi ito ……

Comment