Chapter One

724 Words

THIRD PERSON'S POV

Hindi mapakali si Beth habang panaka-nakang sinusulyapan ang bawat kaklase niya na abala sa paggawa ng kanilang science experiment.

Muli na naman niyang hinalungkat ang laman ng kaniyang bag, kahit katatapos lang niyang suyurin ang bawat bulsa nito. Nilabas niya ang lahat ng laman ng kaniyang bag, mula sa mga notebook ay inisa-isa at mabusisi niya itong tinignan. Lahat ng pahina ay matiyaga inisa-isa niyang buklatin. Pero natapos na niyang buklatin ang lahat ng walong notebook niya ay hindi pa din nito  makita ang hinahanap.

Napabuntong hininga siya. Nakaupo lang naman siya pero daig pa niya ang nag- PE class dahil sa pagod na nararamdaman niya ngayon habang sinusuyod ang laman ng bag.

Sunod naman niyang tinignan ay ang mga libro niya. Kahit pa imposibleng naiipit niya roon ay tinignan pa din niyang mabuti.

Napakamot siya ng ulo. Parang nayayamot na siya.

Bumuntong hininga siya. Malakas at mabilis ang tahip ng kaniyang puso at  namamawis din ang kaniyang mga palad. Pakiramdam niya ay  binabaliktad ang kaniyang sikmura dahil sa pangamba na nararamdaman at prustrasyon na lumulukob sa kaniya.

Malapit nang mag-uwian kaya dapat mahanap na niya 'yon.

Nasaan ka na ba? tanong niya sa isip habang pilit inaalala ang mga ginawa at maging ang pinuntahan niya sa buong maghapon sa eskwelahan.

Nakaramdam na siya ng labis na pangamba. Paano kung may nakapulot na pala?

Sa panghuling subject nila ng hapon na iyon ay halos wala na siyang naisaulo.

Sa murang edad ay abala ang kaniyang utak na mag-imagine ng iba't ibang nakakatakot na senaryo.

Hindi ito isang normal na araw para  sa isang batang babae na kagaya niya.

Ang normal na araw para sa kaniya ay ang pagmasdan ng lihim si Kian. Si Kian na pinakaguwapong lalake sa buong eskwelahan nila. Mula nung nag-transfer ang batang lalake sa kanilang eskwelahan noong nasa ika-apat na baitang pa lang sila ay hindi na ito mawala sa kaniyang isip. Maging ang kaniyang panaginip ay sinakop na nito.

Siya ang kaniyang unang crush. Puppy love kung tawagin.

Bahagya pa siyang nagulat ng tumunog ang bell. Sa lalim ng kaniyang iniisip ay hindi na niya namalayan na tapos na ang klase nila.

Paalis na ng classroom ang teacher nila. Ang mga kaklase niya ay kaniya-kaniya ng inaayos ang kanilang mga bags.

Walang gana niyang inayos ang mga gamit sa loob ng kaniyang bag.

Nang matapos ay muli niyang pinasadahan ng tingin ang bawat sulok ng kanilang classroom.

Mukhang naiwala niya. Umaasa siya na sana ay nasa bahay lang nila iyon. Nasa kuwarto niya at hindi nawawala na gaya ng pinapangambahan niya ngayon.

Nakasabay niya sa paglabas ng classroom si Kian. Bahagya siyang sinulayapan ng lalake at tipid na nginitian.

Sa isang iglap ay nawala ang bigat na dala-dala niya. Isang ngiti lang ng crush niya ay napawi na ang kanina'y labis na pangamba.

Nagtaka siya nang pagdating niya sa gate ng school nila at hindi makita ang kaniyang ama na araw-araw ay sumusundo sa kaniya tuwing uwian.

"Beth, sumabay ka na sa amin pauwi. Pinakisuyo ka sa akin ng daddy mo," sabi ng daddy ni Kian.

Napangiti si Beth at mabilis na tumango-tango. Magkatapat lang ang bahay nila nina Kian kaya hindi naman abala sa kanila kung isabay nila ang batang babae sa pag-uwi.

"Tabi na kayo ni Kian sa passenger seat," sabi ng ama ni Kian.

Inalalayan siya nito sa pagpasok sa loob ng sasakyan. Nilagay sa trunk ang kaniyang trolley bag bago pumasok sa sasakyan at simulang mag-drive.

Magkatabi sila ni Kian na ngayon ay nakasalpak ang head phone sa tenga. Naka-full volume ang pinapakinggan dahil dinig din niya ang musika.

May ilang pulgada ang pagitan nila. Kilig ang nararamdaman ni Beth sa loob-loob niya. Nakabuti pa ang hindi pagsundo sa kaniya ng ama.

Napansin niyang nagtanggal si Kian ng headphone. Sinulyapan siya at ginawaran ng tipid na ngiti. Lumundag ang puso niya. Namula ang kaniyang mukha at napatungo dahil nakaramdam ng pagkailang.

May kinalkal si Kian sa kaniyang bag. Nilabas niya roon ang dalawang piraso ng chocolate bar. Ngumiti ang binatilyo sa kaniya bago inumang ang chocolate bar.

Mangha at hindi agad nakakilos si Beth.

Binibigyan niya ako ng chocolate?

Agad niyang inabot ang chocolate. Ngumiti at nagpasalamat.

Pagkatapos no'n ay nagsuot ulit ng headphone si Kian. At siya naman ay kulang na lang yakapin ang dalawang chocolate bar na hawak sa kamay.

Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd