bc

Ang "Filibusterismo" (part 3)

book_age0+
0
FOLLOW
18
READ
reincarnation/transmigration
arranged marriage
like
intro-logo
Blurb

Upang mapalakás ni Ben-Zayb ang loob ng? mg?a matatakutín at magipít

niya si Mr. Leeds ay sinabi ritong:

--Hoy, mister, yamang walâng ibáng tao kundî kamí lamang at hindî

kamí mg?a indio na napapahuli ay ¿ipahihintulot bagá ninyóng ipakita

ko sa kanilá ang dayà? Alám na naming ang lahát ng? iyan ay ukol

lamang sa paning?ín, ng?unì’t sa dahiláng si P. Camorra ay ayaw

maniwalà......

chap-preview
Free preview
chapter 1
Upang mapalakás ni Ben-Zayb ang loob ng̃ mg̃a matatakutín at magipít niya si Mr. Leeds ay sinabi ritong:   --Hoy, mister, yamang walâng ibáng tao kundî kamí lamang at hindî kamí mg̃a indio na napapahuli ay ¿ipahihintulot bagá ninyóng ipakita ko sa kanilá ang dayà? Alám na naming ang lahát ng̃ iyan ay ukol lamang sa paning̃ín, ng̃unì’t sa dahiláng si P. Camorra ay ayaw maniwalà......   At humandâng lumundág sa halang na hindî nagdaan sa sadyâng pintùan, samantalang si P. Camorra ay naglulunggatî sa pagtutol dahil sa nang̃ang̃ambáng bakâ may katwiran si Ben-Zayb.   --¿At bakit pô hindî, ginoo?--ang sagót ng̃ amerikano;--ng̃unì’t huwag pô lamang kayóng sumirà ng̃ anomán, hané pô?   Ang mamamahayag ay nasa ibabaw na ng̃ tuntung̃an.   --¿Ipinahihintulot pô ba ninyó?--ang sabi.   At sa pang̃ing̃ilag na bakâ hindî siya payagan ni Mr. Leeds ay hindî na naghintáy ng̃ pahintulot at itinaás ang kayo at hinanap ang mg̃a salamíng inaantáy niyáng mátatagpûán sa mg̃a paa. Si Ben-Zayb ay nakabitíw ng̃ kalahatìng tung̃ayaw, napaurong, mulîng ipinasok at iniwagaywáy ang mg̃a kamáy niyá sa ilalim ng̃ dulang: walâng maapuhap. Ang mesa ay may tatlóng paang bakal na maliliít na nakabaón sa lupà.   Ang mamamahayag ay tuming̃ínting̃ín sa lahát ng̃ sulok na warìng may hinahanap.   --¿Násaan ang mg̃a salamín?--ang tanóng ni P. Camorra.   Mamatámatá si Ben-Zayb, hinihipò ang dulang, itinátaás ang kayong takíp, at maminsanminsang inilálagáy ang kamáy sa noó na warìng may ibig maalaala.   --¿Mayroon pô bang nawalâ sa inyó?--ang tanóng ni Mr. Leeds.   --Ang mg̃a salamín, mister, ¿násaán ang mg̃a salamín?   --Ang inyó’y hindî ko maalaman kung saan nároón, ang akin ay nasa _fonda_...... ¿ibig bagá ninyóng manalamín? Masamâ ng̃ kauntî ang ayos ninyó at namumutlâ.   Kahì’t na may kabá, nang makíta ng̃ marami ang kapalagayáng paaglahì ng̃ amerikano’y pinagtawanán si Ben-Zayb na híyânghíyâng bumalík sa kaniyáng uupán, na bumúbulóng ng̃:   --Hindî mangyayari; makikita ninyó’t hindî magagawâ ng̃ walâng salamín; mayâmayâ’y magpapalit iyan ng̃ dulang....   Inilagay na mulî ni Mr. Leeds ang kayo sa mesa at nang maharáp na ang mg̃a mararang̃ál na dalaw ay tumanóng:   --¿Nasisíyahan na bagá kayó? ¿mapasisimulán na natín?   --¡Napakatulóg na dugô namáng tao!--ang sabi ng̃ isáng babaing balo.   --Kung gayón ay mang̃agsiupô na pô ang kaginoohan at pag-isipin kung anó ang ibig itanóng.   Pumasok si Mr. Leeds sa isáng pintô at nang makaraan ang iláng sandalî ay bumalík na may daláng isáng kahang kahoy na maitím, bukbukin, na may iláng lilok na ibon, mg̃a hayop, mg̃a bulaklák, mg̃a ulo ng̃ tao at ibp.   --Mg̃a kaginoohan,--ang sabi ni Mr. Leeds na walâng tawa--sa minsang pagdalaw ko sa pirámide ni Khufu, ika apat na lipì ng̃ mg̃a Faraón, ay nakátagpô akó ng̃ isáng libing̃ang batóng buháy na pulá sa isáng liblib na silíd. Ang kagalakan ko’y gayón na lamang sapagkâ’t inakalà kong nakátagpô ng̃ isáng momia ng̃ mg̃a anák harì; ng̃unì’t gaano ang aking samâ ng̃ loób ng̃ matapos paghirapan ng̃ katakot-takot ang pagbubukás ng̃ libíng ay walâ akóng nátagpûán kundî ang kahang itó na mangyayari ninyóng siyasatin.   At inilibot ang kaha sa mg̃a nasa unang hanay ng̃ luklukan. Iniurong ni P. Camorra ang kaniyáng katawán na warì’y may pagkasuklám, si P. Salvi ay tuming̃íng malapit na warì’y nakaáakit sa kaniya ang mg̃a bagay na ukol sa libing̃an; si P. Irene ay ng̃umíng̃itî ng̃ ng̃itîng matalino, si D. Custodio ay nag-anyông walâng imík at mapagwalâng bahalà, at si Ben-Zayb ay humahanap ng̃ salamin; doon dapat málagáy, sapagkâ’t salamín lamang ang sangkáp ng̃ lahát ng̃ iyón.   --¡Walâng iniwan sa amóy bangkáy!--ang sabi ng̃ isáng babai--¡puff!   At namaypáy ng̃ katakot-takot.   --¡Kaamóy ng̃ apat na libong taón!--ang sabing biglâ ng̃ isá.   Nakalimutan ni Ben-Zayb ang salamín dahil sa pagting̃ín kung sino ang bumanggít ng̃ salitâng iyón. Ang bumigkás ay isáng militar na nakabasa ng̃ kasaysayan ng̃ buhay ni Napoleon. Kinainggitán siyá ni Ben-Zayb, at upang bumitíw ng̃ isáng salitâng dapat tumamà kay P. Camorra, ay sinabing:   --¡Amóy simbahan!   --Ang kahang itó, kaginoohan,--ang patuloy ng̃ amerikano--ay may lamáng isáng dakót na abó at kaputol na _papiro_, na kinatatalâan ng̃ iláng sulat. Tingnán ninyó, ng̃unì’t ipinamamanhík ko lamang na huwág kayóng híhing̃áng malakás, sapagkâ’t kung mátapon ang kauntîng abó ay lálabás na sirâsirâ ang aking _esfinge_.   Ang kabulaanan, na tinuran ng̃ boông pananalig at walâng kabiròbirò ay untîuntîng nagtagumpáy, kayâ’t nang idaan ang kaha ay walâng isá mang nang̃ahás na huming̃á. Si P. Camorra, na sa púlpito sa Tiani ay nagpakilalang madalás ng̃ mg̃a parusa at paghíhirap sa inpierno samantalang pinagtátawanán sa sarili ang mg̃a matáng sindák ng̃ mg̃a makasalanan, ay nagtakíp ng̃ ilóng; at si P. Salvi, ang tunay na si P. Salvi na sa araw ng̃ kapistahan ng̃ mg̃a patáy ay gumawâ ng̃ giniginí ng̃ mg̃a kaluluwá sa Purgatorio na may apóy at mg̃a larawang nang̃ang̃aninag na naiilawan sa dakong likurán, na may lámparang ang ilaw ay aguardiente, mg̃a putolputol na halimayas, sa malaking dambanà ng̃ simbahan ng̃ isáng arrabal upang makakuha ng̃ mg̃a pamisa at limós, ang payát at walâng imík na si P. Salvi ay pumigil sa kaniyáng paghing̃á at tiningnán ng̃ ting̃íng may pang̃ang̃anib ang isáng dakót na abóng iyón.   --_¡Memento, homo, quia pulvis es!_--ang bulóng na nakang̃itî ni P. Irene.   --¡P......!--ang bitíw ni Ben-Zayb.   Nakahandâ na siya sa pagsasabi ng̃ mg̃a salitâng iyón at inunahan siya ng̃ kanónigo.   --Sa dahiláng hindî maalaman kung anó ang dapat kong gawín--ang patuloy ni Mr. Leeds na inilapat nang boong pag-iing̃at ang takíp ng̃ kaha--ay siniyasat ko ang papiro, at nakita ko ang dalawáng salitâ na hindî ko batíd ang kahulugán. Hinanap ko ang katuturán at tinangkâ kong bigkasín ng̃ malakás, at bábahagyâ pa lamang na nabibigkás ang una nang máramdamán kong dumudulás sa aking kamáy ang kaha na warì’y tang̃áy ng̃ isáng malakíng pataw at gumulong sa lupà, at doo’y hindî ko na magalaw. Ang pagkakamanghâ ko’y nagíng sindák nang buksán ko’t mátagpuán sa loob ang isáng ulo ng̃ tao na ang ting̃ín sa akin ay walâng kakisápkisáp. Sindák, at dahil sa hindî ko maalaman ang gawín sa haráp ng̃ gayóng kababalaghán, ay natulíg akóng nang̃aykáy sumandalî na warìng isáng gulilát.... Akó’y nagbalíkloob.... Sa akalàng yaón ay isáng malikmatà lamang ay tinangkâ kong mapalipas yaon at ipinatuloy ko ang pagbasa ng̃ pang̃alawáng salitâ. Babahagyâ ko pa lamang nasasabi, ay nálapat ang takíp ng̃ kaha, nawalâ ang ulo, at ang nápalít na mulî ay ang isáng dakot na abóng itó. Hindî sinasadyâ’y natagpûán ko ang dalawang salitâng lalòng makapangyarihan, ang mg̃a salitâng panglikhâ at panggunaw, ang pangbuhay at pangpatáy!   Humintông sandalî na warìng ibig tingnán ang ibinung̃a ng̃ kaniyáng mg̃a sinabi. Pagkatapos ay lumapit sa dulang na ang lakad ay maing̃at at banayad at ipinatong ang makababalagháng kaha.   --¡Mister, ang takíp!--ang sabi ni Ben-Zayb na hindî mapigil.   --¿At bakit hindî?--ang tugóng masunurin ni Mr. Leeds.   At matapos na máitaás ng̃ kanang kamáy ang kaha ay hinawì ng̃ kaliwâ ang kayo at naiwang lantád ang mesa na natutukuran ng̃ kaniyáng tatlóng paá. Mulîng inilagáy ang kaha sa ibabaw at banayad na lumapit sa mg̃a nanonood.   --¡Dito ko siyá makikita!--ang sabi ni Ben-Zaib sa kaniyáng kasiping--tingnán ninyó pag hindî iyán nagdahilán ng̃ kahì’t anó.   Ang lubós na pagbatyág ay nálalarawan sa lahát ng̃ mukhâ; nagharì ang katahimikan. Maliwanag na maliwanag na nádiding̃íg ang ing̃ay at kaguluhan sa daan; ng̃unì’t ang lahát ay nagugulumihanan kayâ’t ang kaputol na salitàang umabot hanggáng sa kanilá’y hindî man nilá náinó.   --_¿Porque ba no di podí nisós entra?_--ang tanóng ng̃ isáng boses babai.   --_Aba, ñora, porque ’tallá el mana prailes y el maná empleau_--ang sagót ng̃ isáng lalaki--_’ta jasí solo para ilós el cabesa de espinge_.   --¡Curioso también el maná prailes!--ang sabi ng̃ boses babai--¡no quiere pa que di sabé nisós cuando ilós ta salí ingañau! ¡Cosa! ¿querida ba de praile el cabesa?   Sa gitnâ ng̃ boông katahimikan ay nagpatuloy ang amerikano na ang boses ay nang̃ing̃iníg:   --Kaginoohan: sa isáng salitâ’y bubuhayin ko ang isáng dakót na abóng iyan at kayó’y makikipag-usap sa isáng nakababatíd ng̃ ukol sa nakaraan, ng̃ sa kasalukuyan at maraming bagay ng̃ sa dáratíng.   At banayad na bumitíw ng̃ isáng sigáw ang mahiko, mapanaghóy muna, matapos ay matindí, halòhalòng matatalas na tunóg na warì’y tung̃ayaw at tunóg na paós na warì’y pagbabalà na nakapagpang̃alisag sa buhók ni Ben-Zayb.   --¡Deremof!--ang sabi ng̃ amerikano.   Ang mg̃a tabing na nakapalibid sa salón ay naggalawan, ang mg̃a ilawán ay warìng mamámatáy, ang mesa ay humaginít. Isáng mahinàng daíng ang sumagót na galing sa loob ng̃ kaha. Ang lahát ay nagkating̃inang namumutlâ’t hindî mápalagáy: ang isáng babaing lipús katakutan at nakaramdám ng̃ isáng pagkabasâng mainítinît sa kaniyáng saya ay kumapit kay P. Salvi.   Sa gayón ay nábukás na mag-isá ang kaha at sumipót sa malas ng̃ mg̃a nanonoód ang isáng ulo na anyông bangkáy, na nalilibid ng̃ isáng mahabà’t makapál na buhók na itím. Dahandahang ibinukás ng̃ ulo ang mg̃a matá at inilibot ang ting̃ín sa lahát ng̃ nanonoód. Ang mg̃a matáng iyón ay may matalas na ningníng na nararagdagán pa ng̃ kaniyáng mg̃a panglook, at sa dahiláng _abyssus abyssum invocat_, ang mg̃a matáng iyón ay napatitig sa mg̃a malalalim at nang̃ang̃alóng matá ni P. Salvi na dilát na dilát na warì’y nakakikita ng̃ isáng multó. Si P. Salvi ay nang̃iníg.   --Espinghe--ani Mr. Leeds--sabihin mo sa mg̃a nakíking̃íg kung sino ka.   Ang lubós na katahimikan ay nagharì. Isáng malamíg na simoy ang lumaganap sa salas at nagpagaláw sa bugháw na ding̃as ng̃ mg̃a lámparang gamit sa libing̃an. Ang mg̃a lalòng hindî mapaniwalâín ay nang̃ilabot.   --Akó’y si Imuthis--ang sagót ng̃ ulo na ang boses ay malalím ng̃unì’t nagbabalà mandín--ipinang̃anák akó ng̃ kapanahunan ni Amasis at akó’y pinatáy nang kasalukuyang nakasasakop ang mg̃a persa, samantalang si Cambises ay papauwîng galing sa sinamâng pagsalakay sa kalookan ng̃ Lybia. Galing akó sa pagtatapós ng̃ aking pag-aaral makaraan ang mahabàng paglalakbáy sa Gresia, Asiria at Persia, at papauwî na akó sa aking bayan upang manirahan doon hanggang sa akó’y paharapín ni Thot sa kaniyáng kakilákilabot na hukuman. Dalá ng̃ kasawián ko, sa aking pagdaraan sa Babilonia, ay nabatíd ko ang isáng kakilákilabot na lihim, ang lihim ng̃ dî tunay na Smerdis na nagnakaw ng̃ kapangyarihan, ang pang̃ahás na magong si Gaumata na namamahalà sa tulong ng̃ isáng pagdarayà. Sa katakutang isumbóng ko siya kay Cambises, ay binalak ang aking ikasasawî sa pamagitan ng̃ mg̃a saserdoteng taga Egipto. Ang mg̃a itó’y siyang nakapangyayari noon sa aking bayan; dahil sa pag-aarì nilá sa dalawá ng̃ katlóng bahagi ng̃ mg̃a lupaín, tang̃ìng may hawak ng̃ karunung̃an ay inilulubóg ang bayan sa kamangmang̃án at sa pagsiil, inilalagmak sa ugaling hamak at inihahandâ upang huwag marimariman sa pagpapalitpalít ng̃ pang̃inoon. Ang mg̃a manglulupig ay nanghahawak sa kanilá at sa pagkakilala ng̃ kaniláng maitutulong ay kinakalong silá’t pinayayaman, at ang ilán ay hindî lamang umalinsunod sa kaniláng máibig kundî nagíng tagaganáp lamang nilá. Ang mg̃a saserdoteng ehipsiyo ay umalinsunod ng̃ boong loob sa mg̃a utos ni Gaumata sapagkâ’t akó’y kaniláng kinatatakutan at upang huwag kong ihayág sa bayan ang kaniláng mg̃a pang-uulól. Upang masunód ang kaniláng hang̃ád ay ginawâng paraan ang mg̃a udyók ng̃ pusò ng̃ isáng batang saserdote sa Abidos na inaarìng banal!....   Isáng kahambalhambal na katahimikan ang sumunód sa mg̃a salitâng itó. Ang ulong yaon ay nagsasalaysay ng̃ ukol sa mg̃a pailalim na paraan at mg̃a pagdarayà ng̃ mg̃a parì at kahi’t ibáng kapanahunan at ibáng pananampalataya ang tinutukoy ay nakapagpaparamdám din sa mg̃a prayleng kaharáp doon sanhî marahil na makikitang ang kinauuwîan ay kahawig ng̃ kasalukuyang kalagayan. Si P. Salvi, na nang̃ing̃iníg, ay iginagaláw ang mg̃a labì at sinusundán ng̃ nanglilisig na matá ang titig ng̃ ulo, na warì’y nakakahalina sa kaniyá. Mg̃a butil ng̃ pawis ay nagsisimulâ na ng̃ pagsipót sa kaniyáng namumutlâng noó, ng̃unì’t walâng nakababatyág sa gayón, dahil sa lubhâng nang̃alilibáng at nang̃ing̃ilabot.   --¿At papano ang paraang ginawâ sa iyó ng̃ mg̃a parì sa iyóng bayan?--ang tanóng ni Mr. Leeds.   Ang ulo’y bumitíw ng̃ isáng kasakitsakit na daíng na warì’y galing sa kaíbuturan ng̃ pusò at nákita ng̃ mg̃a nanonood na ang kaniyáng mg̃a matá, ang mg̃a matáng iyón na nagbabaga, ay nawalán ng̃ kináng at napunô ng̃ luhà. Nang̃iníg ang lahát at naramdamáng nanindíg ang kaniláng buhók. Hindî, yaon ay hindî dayà, hindî salísalitâ lamang; ang ulo’y isá ng̃âng ginawán ng̃ kataksilan at ang sinasabi’y ang tunay niyáng kabuhayan.   --¡Ay!--ang sabi na umilíng ng̃ lubhâng malungkót--akó’y nang̃ing̃ibig sa isáng dalaga, anák ng̃ isáng parì, na kasinglinis ng̃ liwanag, gaya ng̃ loto kung bagong namumukadkad! Ninanasà rin namán siyáng kamtán ng̃ batàng parì sa Abidos at itó’y nagmunakalà ng̃ isáng pagkakaguló na sinangkalan ang aking pang̃alan at sa tulong ng̃ iláng papiro ko na naparaanang makuha sa aking irog. Ang kaguluhan ay nangyari ng̃ kasalukuyang si Cambises ay papauwîng nagng̃íng̃itng̃ít dahil sa kasawîang nangyari sa kaniyáng sinamâng pakikihamok. Akó’y isinakdál na taksíl, napiít, at sa dahiláng akó’y nakatanan, ay nápatáy akó sa lawà ng̃ Mœris ng̃ mg̃a umuusig.... Mulâ sa kabilâng buhay ay nakita kong nanagumpáy ang kabulaanan, nakikita ko ang pag-usig gabí’t araw ng̃ saserdote sa Abidos sa birheng nagkanlóng sa simbahan ni Isis sa pulô ng̃ Philœ.... nakikita ko siyáng inuusig at inaapung̃utan hanggang sa mg̃a ilalim ng̃ lupà, tuligín sa sindák at mg̃a pahirap, na gaya ng̃ isáng malakíng panikì sa isáng maputîng kalapati.... ¡A! saserdote, saserdote sa Abidos! nabuhay akóng mulî upang ihayág ang iyóng mg̃a kataksilan, at makaraan ang mahabàng panahóng pananahimik ay tinatawag kitáng mámamatay, lapastang̃an sa Dios, mapagparatang!!   Isáng biglâng halakhák, warìng galing sa libing̃an, ang sumunód sa mg̃a salitâng itó, samantalang ang isáng timpîng boses ay sumasagót ng̃:   --Hindî ¡mahabág......!   Yaón ay si P. Salvi na punô ng̃ takot ay iniunat ang dalawáng kamáy at mabubuwal.   --¿Anó mayroon kayó P. Salvi? ¿Masamâ pô ba ang inyóng katawán?--ang tanóng ni P. Irene.   --Ang init ng̃ salas......   --Ang amóy bangkáy na násasamyô dito.   --¡Mámamatay, mapagparatang! lapastang̃an sa Dios,--ang ulit ng̃ ulo--isinúsuplong kitá, mámamatay, mámamatay, mámamatay!   At mulîng umugong ang halakhák, warìng galing sa libing̃an at mapagbalà, na warìng dahil sa pagkalulong ng̃ ulo sa pagmamalas sa mg̃a kaapihán niya’y hindî naaalumana ang kaguluhang naghaharì sa salas. Si P. Salvi ay lubusan nang nahimatáy.   --¡Mahabág! ¡buháy pa....!--ang ulit ni P. Salvi at nawalán ng̃ diwà. Maputlâng maputlâng warì’y bangkáy. Inakalà ng̃ ibáng babai na nararapat namáng maghimatáy silá at gayón ng̃â ang ginawâ.   --¡Nahihibáng...... P. Salvi!   --Sinasabi ko na sa kaniyáng huwag kumain ng̃ sopas na pugad ng̃ lang̃aylang̃ayan!--ang sabi ni P. Irene--iyón ang nakasamâ sa kaniyá.   --¡Walâ namáng nakain!--ang sagót na nang̃ang̃atál ni D. Custodio--sa dahiláng tinitigan siyang mabuti ng̃ ulo, ay nágayuma siyá......   Doon na nagkaguló, ang salas ay warìng _hospital_, isáng parang ng̃ labanán. Si P. Salvi ay warì patáy, at nang makita ng̃ mg̃a babai na hindî silá dinadaluhán ay minabuti na nilá ang magbalikdiwà.   Samantala ay nagíng abó ang ulo at inilagáy na mulî ni Mr. Leeds ang kayong itim sa ibabaw ng̃ dulang at yumúyukû sa mg̃a naking̃íg sa kaniyá.   --Kailang̃ang ipagbawal ang pagtatanghál na itó--ang sabi ni D. Custodio nang lumálabás--lubhâng napakabandáy at mahalay.   --Lalònglalò na, sapagkâ’t hindî ginagamitan ng̃ salamín--ang dugtóng ni Ben-Zayb.   Datapuwâ’y ninasàng tingnán niyang mulî bago iwan ang pook na iyon, tinalón ang halang, lumapit sa dulang at itinaas ang kayo: walâ, walâ ring gaya ng̃ dati.[1]  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

AKIN KA LANG (Complete Story)

read
356.2K
bc

Loving His Enemy (Love in Disguise Book 3)

read
13.6K
bc

Sweet Seduction

read
245.7K
bc

Take Me Back

read
32.1K
bc

The Ballerina's Downfall

read
46.9K
bc

Owned By The Mafia Boss

read
590.5K
bc

The Man with a Fragile Heart

read
199.9K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook