Introduction

232 Words
    Ako? Hindi ako undercover agent. Hindi rin dancer o mas lalong hindi prostitute. Naririto lang naman ako upang alamin  kung nasaan ang aking step sister. Hindi rin ako si Cinderella, mabait ang step sister ko kaya ko nga siya hinahanap dahil bigla na lamang itong naglaho. Ako si Sanaya, isang arkitekto sa Dubai. Hindi ko mararating ang buhay na meron ako kung hindi dahil sa kapatid kong si Sandra kaya gagawin ko ang lahat mahanap lamang ito. Kahit impyerno kaya kong suungin matagpuan lamang ito at magkaroon ang kasagutan sa lahat ng aking mga tanong. Hindi man ako kasing lakas ng taong aking babanggahin. Sisiguraduhin kong magtatagumpay ako. Tall, dark, handsome. A Filipino-Brazilian. A perfect man for every women in this world. Hindi lamang ako nag-iisa dahil kapag nakita niyo ang kakambal kong si Marco ay tila ako nananalamin. It was fun to have a twin pero mahirap din naman minsan dahil hindi ka nakakawala sa anino nito. We're twin but rivals.  Sa mata kasi ng aming mga magulang ay ito ang mabait, ito ang mas magaling, ito ang mas matalino.  Marco build his own company but I build my own world. And this is my world. Handa ka bang pumasok sa aking mundo. Huwag kang pipikit dahil sa mundong ito. Talo ang mahina. Sa mundong ito, alipin ang mga babae na walang hangad kundi ang pera. At makasilo ng lalaking may makapal na bulsa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD