DISCLAIMER and BLURB

216 Words
A complete work of fiction that came from the pigments of imagination of the writer. Any scenes, dialogues and names that might be similar to other stories or in real life are purely coincidental only.  Photos used in the cover and character profile are for reader's reference only. Although it is a complete story, I cannot publish the entire thing in one go. But I would like to hear from you, so feel free to send me your comments about the story.  Peace out! (^_^) V - CAMERON VENTURA aka KARU CHAN  Simula pa noong college, lihim nang itinatangi ni Rika si Dylan. Ngunit batid niyang mas gusto nito ang kakambal niyang si Riza kaya minabuti niyang iwaksi ang kanyang nararamdaman para sa lalaki at nagconcentrate nalang siya sa kanyang pagpipinta. Pero isang araw ay ginulat siya ni Riza nang humingi ito ng malaking pabor sa kanya—magpanggap daw siya bilang girlfriend ni Dylan! Everything is just a pretense. Iyon ang mantra Rika sa utak niya nang sa ganoon ay mapigilan niya ang unti-unting pagkabuhay ng dati na niyang damdamin para sa lalaki. Ngunit hanggang kelan magiging epektibo ang mantra niya na iyon kung sa bawat pagtingin sa kanya ni Dylan ay nagso-short circuit na  ang isip niya? At sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang sana siya nalang ang totoo nitong nobya.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD