INTRODUCTION

900 Words
SAPPHIRE SABRINA ELIZARES-GUZMAN ♡♡♡ Halos lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya nang pumasok sya sa lobby ng hotel. Paghanga ang nakikita niya sa bawat mata ng mga lalaki at inggit naman sa mga mata ng ilang kababaihan. Isa syang interior decorator and wedding coordinator. Malayo iyon sa marangyang buhay niya bilang kaisa-isang anak na babae ni Heaven Javier Elizares, pero hindi nga ba marangya kung ang kumpanya nya ang nagtataglay ng pinakamagagaling na architects at interior decorator sa buong bansa? That was a wedding gift from her Papa and Mama when she was only eighteen, na ngayon ay under na ng Guzman Engineering Corporation. She's back from her downfall, para bawiin yun sa dati nyang asawa at aasikasuhin nya yun pagkatapos ng kasal ng best friend niyang si Becca. Isa siyang marupok na babae, napagsamantalahan ang kanyang kabaitan at kainosentehan. Lumipad siya papuntang ibang bansa at doon namuhay na malungkot, bagsak at parang wala ng kinabukasan. That was four years ago. Nasa dugo niya nananalatay ang dugong Elizares at Arguelles kaya siguro kahit na anong pagkalugmok ang inabot niya dahil sa kapusukan at maling desisyon, tumindig pa rin siya at nakabangon. Walang Elizares na bumabagsak. She’s now known as Miss Sabrina, the fierce woman, and not the soft Sapphire or Sapphy. She was invited. Imbitado rin sya sa kasal ng kanyang best friend na si Becca na di nga nya akalain na makakarating pa sya sa reception at kahit medyo huli na sya at least nakahabol pa. Kadarating lang niya nung isang araw at pinilit nyang makaabot sa kasal nito para sya mismo ang mag ayos sa simbahan at dito sa hotel. Thank God, nagawa naman niya para sa kanyang only best friend since high school. Binilisan niya ang paglalakad, matapos na sumulyap sa kanyang relo, at pinindot nang pinindot ang elevator button nang tumapat siya roon. Posing like a beauty queen, she waited for that damn lift's door to open. Finally, it did. Natigalgal sya sa kinatatayuan nang bumukas yun at bumandera sa kanya ang isang babae at isang lalaki na nagtatalik sa loob mismo ng elevator. Parang di narinig ng mga ito ang signal ng pagbukas ng pinto. Busy talaga o malamang sarap na sarap ang dalawa. Nakayakap ang mga paa ng babae sa baywang ng lalaki at nakalambitin ang isang braso sa batok nito. Agad niyang nasuri ang mga iyon. "Oohh, that's it...deeper…" ugol ng babae. The woman was moaning so loud dahil sa kamay ng lalaki na nakahawak sa pagitan ng mga hita nito. s**t! Kinakamay nito ang babae! She swallowed. Medyo nadiskaril ang posing niya. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata nang tila rumehistro sa kanya ang katawan na yun ng lalaki. Parang pamilyar ito. I know you! Sasara muli ang pinto pero pinigil niya. Kilalang kilala niya ang lalaking ito na kahit nakatalikod ay alam nya kung sino. Her heart raced. Apat na taon na ang lumipas at di nya akalain na makikita nya ang lalaki sa ganitong senaryo. He's fingering a woman inside the elevator? That is a big s**t! Humalukipkip sya at itinaas ang mga kilay. She felt pain no more. She’s a stone. Mataray siyang tumikhim, pinaghahandaan ang pagharap ng mga ito sa kanya. Bakit siya mahihiya? Kanya ang pamosong hotel na iyon na kilalang-kilala sa buong mundo ngayon, dinadayo ng mga turista kahit na mahal ang bayad sa paglalagi roon. Napamulagat ang babae at napalingon ang lalaki. Napatitig iyon sa kanyang mga mata matapos na hagurin ang kabuuan niya. That moment, she felt that she was the sexiest woman in the entire planet. Walang basagan ng trip. She’s wearing a wine red off shoulder dress. Hapit na hapit iyon sa katawan niya, kalahati ng hita at may slit pa sa harapan. Ang buhok niyang abot balakang ay normal na malalaki ang kulot, kulay light brown. She’s a female version of her Dad, angelic and captivating. Sabrina smirked, "Does my hotel's room rate too high for you two to have s*x in my elevator?" tila nakakainsultong tanong niya na sinundan ng nakakadismayang iling. Tigalgal ang lalaki sa kanya. Pumasok siya sa loob at walang pakialam sa dalawa. Hindi siya nailang sa nakita. Mas dapat na mailang ang mga ito sa kanya. This man is the same old foolish man before. Wala itong pinagkakatandaan kahit na dumagdag na ang edad. Naghiwalay ang mga ito at pormal na tumayo sa tabi niya. Sa repleksyon ay nakita niyang nagsara ng zipper si Braileys. God, hand jobs? The woman was holding his manhood and so he's fingering the b***h. She kept a distance. Bahagya syang umusog. She could smell his perfume, na hinaluhan ng pabango ng babae dahil siguro sa pagkakadikit ng katawan ng dalawa. She’s gathered. She looked at their reflections only to meet his brown eyes. Direkta itong nakatitig sa kanya at daig pa ang nakakita ng multo. Oo, dapat talaga multo ang tingin nito sa kanya dahil matagal siyang nawala at hindi nag-iwan kahit na anong balita. He scanned her. Matiim ang titig nito kaya tumaas lang ang isang sulok ng labi niya. The elevator tings. "Long time no see, my dear ex-husband," she said without looking back as she set her foot out of the elevator, taking her steps sexily. Lumingon pa siya saglit at sinuri ang kabuuan ng lalaki sa paraan na nang-uuyam. “Ang pangit mo at ang tanda,” aniya rito saka siya lumayas nang mabilis.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD