Prologue

117 Words
Prologue ARAGON 9 "Ahhhh!nababaliw na ako!"tili ng dalaga habang sapo ang mukha niya at nakaupo sa gilid ng kama. "Baliw kana Levi...nababaliw kana."parang tangang sambit ng dalaga ng--. "Anong kabaliwan nanaman yan?"napaangat ng tingin ang dalaga sa lalaking nakatayo sa pinto na ilang buwan ng gumugulo sa isip niya. "Sino ka naman ngayon?"naiinis na sambit ng dalaga. Imbis sumagot ang binata ngumiti lang ito. "I'm Trigger." Prologue ARAGON 9 "Ahhhh!nababaliw na ako!"tili ng dalaga habang sapo ang mukha niya at nakaupo sa gilid ng kama. "Baliw kana Levi...nababaliw kana."parang tangang sambit ng dalaga ng--. "Anong kabaliwan nanaman yan?"napaangat ng tingin ang dalaga sa lalaking nakatayo sa pinto na ilang buwan ng gumugulo sa isip niya. "Sino ka naman ngayon?"naiinis na sambit ng dalaga. Imbis sumagot ang binata ngumiti lang ito. "I'm Trigger."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD