Synopsis

124 Words
Pagnanasa ng laman. Si Crisanto Dakila ay ang anghel na tagapagbantay ng mga taong nagkakasala sa pamamagitan ng pagnanasa ng laman. Paano kung sa pagbabantay niya ay makita niya ang isang babaeng bibihag ng kanyang puso at damdamin? Si Bianca. Ngunit paano kung ang pagtingin niya sa isang bayarang babaeng ito ay ang magiging dahilan ng kanyang pagkakahulog sa bayang isinumpa, ang Sinigang Lupa. Mawawalan siya ng alaala at ang babaeng bayarang ito ang kanyang magiging kasama. Mabibili kaya niya ang nais ng kanyang katawan na sa dalaga lamang niya nakikitang makakamtan? Sa misyon niyang dapat niyang paglabanan ay makukulong siya sa pagkakasalang hindi niya dapat magawa dahil kung magpapatuloy ay hindi na siya makakabalik pa sa dati kailanman. Hanggang saan paglalabanan ni Crisanto ang pagnanasa ng kanyang laman?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD