PROLOGUE

1814 Words
SPG ALERT!!! "I CAN DO this," Grayson whispered under his breath then continued driving. Pero ilang segundo pa lang ang lumilipas, nanlabo na ang kaniyang paningin. "No, I can't." Then he stopped the car in the middle of nowhere. Naiinis siyang bumaba sa kaniyang sasakyan at napasandal kaagad siya nang makaramdam ng hilo. He closed his eyes for a while then opened it. F*ck, kung hindi siya inimbita ng mga kaibigan niya, wala siya sa sitwasyong ito. He hates this kind of life. Ayaw niya ng alak pero umiinom siya. Pinakatitigan ni Grayson ang paligid niya. It's dark. Tanging ang liwanag lang ng malaking buwan ang nagbibigay ilaw sa kapaligiran ngunit nangunguna pa rin ang madilim na kapaligiran. Habang ang mga bituin naman ay hindi niya mabilang, so, this night would be cozy. Habang ang hangin naman ay malamig— yumayakap sa kaniyang katawan. And he realized that he was in front of the vast ocean. Ang hangin mula sa dagat ay umiihip patungo sa kaniya. Nasa gitna siya ng kalsada at ni isang sasakyan ay walang dumadaan. He took a deep sigh then walked towards the ocean. Dahil nandito na rin siya, magmumuni-muni muna siya at aalisin niya ang kaniyang kalasingan. He needs to remove his intoxication because his father might get mad at him. He's undeniably a good father of him. When he reached the sand, he removed his shoes. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa marating na niya ang tabing-dagat. Lalo pang lumamig ang nararamdaman niya pero hindi na niya iyon pinansin. Umupo siya sa buhangin at itinuwid ang mga binti saka hinayaang mabasa ang kaniyang mga paa. He loves this kind of scenario. This makes him fall. Nakaka-relax ang ganito. Pakiramdam yata ni Grayson ay nawala na ang kalasingan niya which is true, the spirit of alcohol in his body left him. Ganoon pa rin siya nang biglang makarinig ng isang tinig sa likuran niya. Tumayo siya at agresibong hinarap ang nagsalita. At dahil natatanglawan siya ng liwanag ng buwan, mula sa harap niya, may isang babaeng nakatayo. The woman is standing with a smirk on her face. Mukha itong lasing dahil sa klase ng postura nito. "Who are you?" he asked, irritated. "You, who are you?" pabalik na tanong nito sa kaniya. Natawa siya dahil sa inakto nito. Lasing nga ang babae. "Don't joke me around, woman! What are you doing here? Who are you? What do you need, huh?" sunod-sunod niyang tanong sa babae. She smiled. "Did I offend you?" she asked then walked towards him. She cuffed her arms on his neck. Hindi alam ni Grayson ang magiging reaksyon niya dahil sa tinuran ng babae. He smells her breath. Amoy alak ang hininga nito. Kaya pala ganito kung umakto ang babae sa kaniya. Mukhang mapapalaban siya ngayon, a. Kung oo, then lalabanan niya ang babae. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, babae?" nakangisi niyang tanong dito. Isang balak ang namuo sa kaniyang utak "Do you have a girlfriend?" tanong ng babae. Umiling siya. "I don't have. Why did you ask?" "Because I'm interested on you," she said seductively then leaned in and kissed his lips torridly. Nang lumapat ang mga labi ng babae sa kaniyang mga labi, nag-init kaagad siya. He just let the woman kiss him. She entered her tongue inside his mouth and sipped his tongue that gave him goosebumps. Hindi na niya namalayan na sumasagot na siya sa mapusok na mga halik ng babae. Their kissing was French style. He sipped the woman's tongue, too. Nagpalitan sila ng mga laway. Ibinaba niya ang kaniyang mga kamay at marahas na sinapo ang matambok na pang-upo ng babae. A soft moan slipped into her mouth. "Uhmmm..." Bumitiw siya sa mga labi nito. "Why did you kiss me?" he asked. "Ayaw mo ba? I want to kiss your lips, e. It looks good. Your lips are so soft and I like it. Can I kiss it for the second time?" She smirked. He gulped for several times. "Are you serious, woman?" "I'm pretty serious," she said. Hindi na siya umimik pa. Siya na ang dumukwang sa babae at mapusok itong hinalikan sa mga labi. He aggressively kissed her senseless. Mas lalo pang uminit ang pakiramdam ni Grayson nang gumapang ang mga kamay ng babae pababa sa kaniya. Hindi pa man natatanggal ang kaniyang suot, ramdam na niya ang init ng mga palad ng babae. Hanggang gumapang ang mga labi niya sa leeg nito. He sipped her neck at nag-iwan iyon ng kulay pulang marka roon. "Ohhh, I want you..." ungol ng babae. He wants her too. Lustfulness is now filling his whole being as he removed her dress. He just unzipped the dress at nalaglag iyon sa buhanginan. Hanggang sa biglang lumuhod ang babae at sinapo ang patigas na niyang p*********i. "It seems big, huh." She looks amazed. "That's only yours, woman," aniya rito. Ngumiti lang ang babae bago ibinaba ang zipper ng suot niyang pantalon. Hinayaan lang niya ang babae habang siya'y tinanggal ang suot niyang coat at hinagis lang niya iyon kung saan. In-unbutton naman niya ang kaniyang suot na shirt at nang matapos, katulad ng coat ay hinagis niya lang din iyon kung saan. Kahit na malamig, mainit pa rin ang nararamdaman niya lalo pa't hinawakan na ng babae ang nag-uumigting niyang p*********i. "This is so big. Kaya ko ba ito?" She looks terrified. "Size doesn't matter, right? So, if you want to eat it, then eat it. That would be my happiness," nakangiti niyang sabi sa babae. She nodded and ate his mad d*ck. When the tip of his p***s closed on woman's tongue, kaagad na napaungol si Grayson dahil sa sarap. Sapo-sapo ng babae ang kaniyang p*********i habang unti-unting ipinapasok iyon sa loob ng bibig. He felt her hotness na naging dahilan upang lalong magalit ang kaniyang p*********i. He loves it. Ito sa lahat ang pinakanggusto niya. Mayamaya pa ay nagsimula na ang babae sa paggalaw ng bibig sa kaniyang p*********i. She moved forwards and backwards. Sunod-sunod na napaungol si Grayson ng mga sandaling iyon. The woman looks skillful when eating d*ck. Hanggang sa unti-unti nang gumalaw ang baywang niya— sinabayan na niya ang babae. "F*ck, woman... your mouth is so hot..." Hindi ito sumagot bagkus ay lalong pa nitong binilisan ang paggalaw sa kaniyang p*********i. Napaungol muli si Grayson dahil sa sarap at naramdaman niyang lalabasan na siya. Kaya naman sinapo niya ang ulo ng babae at madiing hinawakan saka mas lalong binilisan ang pagbayo sa bibig nito. "F*ck... shit... ohhh, God!" he moaned histerically. A few seconds passed, he spurted his juice in her mouth. "F*ck this!" aniya saka hinugot ang p*********i sa bibig ng babae. "Oh my God. You c*m is so sweet," anang babae saka tumayo at mapusok siyang hinalikan. He kissed her back. He tasted his own c*m. He doesn't care about it, hinayaan lang niya ang sarili na tikman ang sariling katas. Mayamaya pa ay siya na ang humiwalay sa babae. Siya naman ang lumuhod at winarak ang panty nito. "You're wet," nangingisi niyang asik saka sinapo ang basang-basang hiyas ng babae. "Yeah, I am and it's because of you. Now, fill it with yours. Now!" she commanded. "Okay, I will." Tumayo siya at hinubad ang suot na pantalon at brief kapagkuwan ay inilatag niya iyon sa buhanginan. Hinanap niya kung saan niya inihagis ang kaniyang coat at shirt at nang makita, kinuha niya iyon at idinugtong sa pantalon at brief. Then he raised his gaze on the woman lustfully. "Lie down," utos niya sa babae. Ginawa naman nito ang utos niya. Humiga ito sa nilatag niya habang nakabukaka. Siya naman ay malamyos na hinawakan ang kaniyang sariling ari at lumuhod sa harap ng babae. Tumingin siya rito at ikiniskis niya ang ulo ng ari niya sa basang-basang hiwa ng babae. "Oh God..." ungol nito. Hindi niya ito pinansin bagkus ay pinasok na niya ang kabuuan niyang ari. Napadaing ang babae pero hindi niya ito pinansin. She seems not virgin anymore dahil madali lang niyang naipasok ang kaniyang ari rito. He encountered so many women who are still virgin at dumadating sa punto na umiiyak pa ang mga ito. Pero ang babae, tanging daing lang ang inusal nito. Nang maisagad na niya ang kaniyang p*********i, he moves slowly inside of hers. "You're so tight," he said while moving. "Yes, I am. I am tight..." He didn't mind what she said, nagpatuloy lang siya. Bawat paggalaw niya, umuulos ang babae.Ano kayang mangyayari kapag natapos ito? Habang tumatagal, unti-unti nang bumibilis ang paggalaw niya sa ibabaw nito. "Ohhh, my, s**t, ahhh..." nahihibang na ungol ng babae habang gumagalaw siya rito. "F*ck, you're so tight. I will f*cking spurt my c*m inside of yours." "I don't care. Just f*ck me and f*ck me until I cannot walk anymore," wika nito. He smirked. "Your wish is my command." Binayo niya ang babae at hindi na alintana kung nasa labas sila. Basta't gusto niyang angkinin ang babae ng mga oras na ito. He will f*ck her for so many times and he will f**k her until she cannot walk anymore. He's not a genie, he's just horny and it's because of the woman who started it. Kahit na malamig, hindi nararamdam iyon ni Grayson sapagkat init ang nangingibabaw sa kaniya. Ungol lang sila nang ungol hanggang sa maramdaman na naman niyang lalabasan siya sa ikalawang pagkakataon. "I'm c*mming, woman..." he groaned. "C*m in me. C*m in me! I'm c*mming too!" she shouted while shaking. "F*ck, f*ck, f*ck. I'm almost there..." Damn, he's almost there. He would definitely spurt his juice in her and he doesn't care what would it result. A several seconds passed, he spurted his c*m in hers at sumunod naman ang babae. Nanginginig ang babae ng mga oras na iyon. She looks satisfied. He withdrew his in hers and looked at her seductively. "Are you okay?" he asked worriedly. "I-I-I'm not o-okay," she answered huskily. "It's fine." Humiga siya sa tabi nito. Umayos naman ang babae. Niyakap siya nito habang ang mukha nito ay nakadikit sa kaniyang dibdib. He wants to f*ck her for the second time pero mukhang hindi na interisado ang babae. It's fine, as what he said, he's already satisfied. "I love your beard," she whispered. "You do? Kaka-shave ko lang niyan kanina, e," sagot niya. "I love it, huh. By the way, can you tell my what is your name?" tanong ng babae. Kaagad na nangunot ang noo niya. "You first, tell me your name first before I say mine," wika niya. "I don't have name," sabi ng babae. "H-Huh? What do you mean?" naguguluhan niyang tanong. Pero ilang minuto pa ang lumipas, wala na siyang nakuhang sagot sa babae. He just shrugged and closed his eyes to sleep. That was the most amazing s*x that he had encountered in his life. s*x under the dark sky? Damn, that was awesome!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD