Prologue

1016 Words
AFTER A LONG moan slipped into his mouth, kaagad na sumirit ang kaniyang katas sa kalooban ng babaeng kinauubawan niya. He even heard her snobbing. Naka-arko ang kilay niyang tiningnan ito na halos tatlong dangkal na lang ang layo sa mukha ng babae. "Anong inaarte-arte mo? Gusto mo ito, hindi ba? I paid for this!" Umiling-iling ang babae. "Pakawalan mo na ako, Elvin. Tama na, n-nakailan ka na sa akin. Ang usapan ay isang beses mo lang akong paparausan. Nagmamakaawa ako, Elvin." Muli na namang nanalantay ang mga luha sa mga mata nito. Nag-umpisa na rin lumambot ang kaniyang p*********i. He pulled it out and heaved a sigh. After that, he stood up. "Did you even read the paper that Dave gave you?" He smirked. Dave was his Personal Assistant. Umupo ang babae sa kama saka binalot ang sarili gamit ang kumot. Pinakatitigan siya nito ng ilang segundo bago tumango. "Isang beses mo lang gagalawin ang katawan ko. Iyon ang nabasa ko pero hindi mo naman ginawa." Lalo pa itong umiyak. "Tinaasan ko na ang pride ko para rito kasi kailangang-kailangan ko ng pera pambayad sa school. Nagmamakaawa ako, Elvin. P-Pakawalan mo na ako!" After hearing that from this woman, he immediately smirked and took his purse from the cabinet next to the bed. Binuksan niya ang pitaka saka kinuha roon ang hindi mabilang na pera saka mabilis na ibinato sa babae. "Isaksak mo sa baga iyang pera ko! As what I've said, I paid, I already paid your f*****g virginity. Mukhang kulang pa yata kaya nag-iinarte ka. Now, fix yourself then leave!" Pagkatapos na pagkatapos niyang magsalita, naiinis niyang tinalikuran ang babae saka pumasok sa loob ng banyo. He took a bath to clean himself. They were making love for 12 hours. Bakit ba siya ipinanganak na sobrang libog? He even think that he has a satyriasis— that he is a Satyromaniac. No, he's not! Wala siyang disorder— normal siyang tao! Hindi niya alam ang nangyayari sa kuwarto niya, he's busy taking his bath. Gabi na pala— inabot na siya ng gabi sa babaeng wala namang kuwentang katalik. Naiinis siya dahil habang binabayo niya ito, iyak nang iyak. b***h, parang inagawan ng gatas! Matapos maligo, nakatapis lang siya ng tuwalya na lumabas ng banyo. Hindi na siya nagulat nang hindi na makita ang babae. Naiiling siyang nagbihis. He's wearing a simple black jeans then he partnered it with a simple color red t-shirt. He loves red, he even loves blood! Matapos magbihis, mula sa secret drawer niya, kinuha niya roon ang kaniyang baril at may ngising lumabas sa kaniyang kuwarto para habulin ang babae. Hindi siya papayag na makatakas ito although they had a proposal. Alam niyang hindi ito magsusumbong sa mga pulis dahil gipit ito. He just wants to kill that woman because she irritated him! Nag-init ang ulo niya rito. Sino bang nakakakilala sa isang Elvin? Wala— wala! Nang makalabas ng bahay, mabilis pa sa alas-kuwatro na sinuyod niya ang buong kapaligiran. Gabi na kaya alam niyang hindi makakatakas ang babaeng iyon sa kaniya. Hindi rin ito makakaalis sa islang kinalalagyan nila. They were in his beach house in Batangas. Kapag may mga babaeng gustong ibenta ang kanilang p********e, dito niya dinadala ang mga iyon. He even owned this not so big island. He named it 'Fucker Island'. Kinuha ni Elvin ang cellphone sa bulsa saka binuksan ang flashlight. Inangat niya ang kaniyang braso na may hawak ng baril saka naglakad kung saan. "Hindi mo ako matatakasan, babae! Run! Tumakbo ka nang tumakbo! Hindi ka makakatakas dito! Run, baby, run!" mala-demonyo niyang sigaw. He doesn't want to kill that woman, inirita lang talaga siya nito. Lakad lang siya nang lakad hanggang sa napadpad na siya sa dalampasigan. Walang babae ang nagpakita sa kaniya. She must be hiding from somewhere. Baka naman namatay na ito dahil kinain ng mababangis na mga hayop. Huminga siya nang malalim saka ibinaba ang braso. Haharap na sana siya para bumalik sa bahay nang biglang may pumalo sa kaniyang likod. Kaagad siyang natumba sa buhanginan habang nakakuyom ang mga kamay. Namimilipit siya sa sakit ng mga oras na iyon. For the second time, isang pukpok ulit ang iginawad nito sa kaniyang likuran na halos magpadapa na sa kaniya sa buhanginan. Nilabanan niya ang sakit at mariing ipinikit ang mga mata saka iminulat din kapagkuwan. From afar, he saw a woman, ang babaeng nakatalik niya na siya ring humampas sa kaniyang likod. Nakatiim ang kaniyang bagang na tumayo. Nagpupuyos siya sa galit kaya pinaulan niya ng bala ang direksyon ng babae habang tumatakbo para habulin ito. Ngayon, may rason pa siya para patayin ito. Takbo lang siya nang takbo hanggang sa makita niya ang babae sa hindi kalayuan. Maliwanag ang buwan at sapat na iyon para makita niya ang babaeng humahangos. Ngumisi siya ng mala-demonyo. "Tumakbo ka nang tumakbo, babae! Takbo lang! Sige lang! Tumakbo ka hanggang sa hindi ka na makahinga! Run, baby, run! Huwag mong hayaang maabutan kita. I will f*****g shoot your head for f*****g Christ's sake!" nanggigigil na sigaw niya saka mala-halimaw na tumawa. Hinabol niya pa ang babae hanggang sa ilang metro na ang layo nito sa kaniya. Tumigil siya saka inangat ang braso. Itinutok niya iyon sa babae ang baril at walang sabing kinalabit ang gatilyo. Matapos ang ilang segundo, natumba ang babae. He smiled devily. "See you in hell, b***h woman!" Kinuha niya ang kaniyang cellphone sa bulsa saka tinawagan doon ang numero ni Dave. "Come here, may lilinisin ka," he said. "Ano na naman iyan, Elvin?" Dama niya sa boses nito ang pagka-inis. Wala talagang galang kahit kailan. He wants to shoot him to death pero pinipigilan niya lang ang sarili. Dave is his P.A for eight years. "Linisin mo ang kalat ko, now!" Then he ended the call. Naiiling na lang siyang naglakad pabalik sa kaniyang bahay para magpahinga. Well, napapagod din ang isang katulad niya. He is Elvin Davis Miller, he has a demonic nature. A devil, jerk, and rugged man. He may the most handsome demon on Earth, but yet, he is still a demon.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD