PROLOGUE

523 Words
BILLIE "Stop," daing ko kasabay nang mariin kong pagpikit sa aking mga mata. Hindi ko kayang panoorin ang kalaswaang kanilang ginagawa. "You should open your eyes, Billie," malamig na turan niya. "Stop it, Damian," turan ko, "Tama na," pagsusumamo ko. Ayokong buksan ang aking mga mata. Hindi ko alam kung kakayanin ng aking puso ang makita syang pinapaligaya ng ibang babae. "You said you love me, right?" sarkastikong tanong nya, "Then look at me, Billie. Saka mo sabihing kaya mo akong mahalin," wika nya. Unti-unti kong dinilat ang aking mga mata at sumalubong sa akin ang eksenang halos dumurog sa buo kong kaluluwa. Damian was sitting in a large single couch. Two women were alternately licking his cr*tch while kneeling in front of him. Nag-uunahang bumagsak ang aking mga luha. Hindi ko maintindihan kung bakit nya ito ginagawa. All I did was confessed to him about my feelings and he didn't take it lightly. Muli akong yumuko at pumikit ng mariin upang hindi ko makita ang kanilang ginagawa. Ang aking mga pulsuhan ay nagsisimula ng humapdi dahil sa pagpupumilit kong makakawala sa pagkakatali. Bahagyang tumigil ang mga ungol sa loob ng kwarto. Ang mga ungol ay napalitan ng mabibigat na yabag papalapit sa akin. "You see, Billie. This is the reason you can't love me," narinig kong wika ng baritonong tinig na ngayon ay nakatayo na sa aking harapan. "My heart already belongs to someone else," Dahan-dahan kong iniangat ang aking mukha at saka sya tinitigan. "Sino? Si Hera na kahit kailan hindi ka kayang mahalin? Wake up, Damian! Kasal na s'ya at kahit kailan hindi s'ya magiging sa 'yo!" sumbat ko. "Bakit hindi na lang ako? Handa akong ibigay ang lahat ng pagmamahal na kailangan mo." Halata namang hindi nya nagustuhan ang akong sinabi dahil sa biglaang pagdilim ng kanyang mukha. "She's not you and you will never be her," malamig nitong tugon. "Ang damot mo, Damian!" Hindi ko napagilang sumbat sa kanya. "Hindi lang si Hera ang babaeng maaari mong mahalin. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataong pumasok sa puso." Hindi nito pinansin ang aking sinabi, bagkus ay tumayo ito saka marahang lumakad papalapit sa akin. "I hope this night will enlighten you about your feelings for me," wika nya. "I am never capable of loving anyone other than Hera," dagdag pa nito. "I hope malinaw na ang isip mo bukas. Never think about saying those horrible things again." Ang mga huling sinabi ba ay higit na mas masakit kaysa sa mga nasaksihan ko kanina. Lumabas siya ng kwarto kasama ang dalawang babaeng kanina ay nagpapaligaya sa kanya. Naiwan akong mag-isa roon habang nananatili akong nakagapos sa silya. Maya-maya pa ay pumasok ang isa sa mga kasambahay na si Anggie upang kalagan ako sa pagkakatali. Hindi ko na kaya pang manatili dito. Lalo na pagkatapos ng nangyari kanina. Matatanggap kong tatanggihan nya ang pagtatapat ko ng pag-ibig ngunit hindi ko matatanggap ang ginawa nyang pantatapak sa p********e ko. I need to get out of here. Wala akong paki kahit pa nga ba baon ako sa utang sa kanya. I will not stay another night in this hell! Kailangan kong tumakas.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD