CHAPTER 2

1756 Words
Warning: This chapter contains graphic s*x scenes and adult language intended for mature readers only. Not suitable for young readers or sensitive minds. _____ May lambong sa mga mata ni Nessa habang nakatingin siya sa kanyang asawang nakaluhod sa pagitan ng magkahiwalay niyang mga binti. Tumitig siya sa mukha nito. Walang mainit na emosyon ang mababanaag sa mga mata nito. Ang kislap na naroroon ay puno ng talim at... pagnanasa. S*x. Her worth had been reduced to that three-letter word. S*x. Iyon na lang ba ang halaga niya ngayon sa buhay nito? Ganoon na lang ba ang papel niya? Pero kahit gaano man ito karahas o kalamig sa kanya ay handa niya pa ring tanggapin ang lahat ng iyon. Ang lahat ng kaya lang nitong ibigay sa kanya ngayon. Dahil mahal na mahal niya ito. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Kaya nga nagawa niya itong linlangin dahil sa pagmamahal na iyon. Hinubad ni Viz ang suot na salamin sa mata at pinatong sa lamesitang katabi ng kama. Tumitig ito sa kanya. Puno ng sidhi ang paraan ng pagkakapukol nito sa kanya ng tingin. “Ito ang gusto mo, hindi ba, Nessa?” tiim-bagang na tanong ni Viz sa kanya. “Ito ang gustung-gusto mo kaya ayaw mong umalis sa poder ko.” Pinili niyang itikom lang ang mga labi. Dahil kung sasabihin niyang pag-ibig ang dahilan kung bakit pinipili niyang manatili sa piling nito ay baka mas lalo lang itong mamuhi sa kanya. He held her hand and pulled her up. Napaupo tuloy siya at hindi niya maiwasang mapatingin sa mga mata ni Viz na matiim naman nitong sinalubong. Magkalapit ang mga mukha nila kaya halos mabingi siya sa lakas ng pagkabog ng kanyang dibdib. A sardonic smile broke on his face. Brusquely, he grabbed the back of her neck, sinking his long and thick fingers into her soft skin. Napaigik siya sa ginawa ng asawa. “Nasasaktan ka ba? Gusto mo na bang sumuko?” Sa kabila ng pag-uulap ng kanyang mga mata ay matigas pa rin siyang umiling. “I knew you would never let go easily.” Clenching his teeth, he pulled her closer, then pressed his mouth on her neck, just below her left ear. He sucked her skin uncaringly, and left a ripe mark on her. Wala sa loob na dinama ng palad niya ang bahagi ng kanyang leeg kung saan ito nag-iwan ng pulang marka. “Don’t touch it,” saway nito sa kanya. Binawi niya ang kamay at napayuko. Pero hinagip nito ang baba niya, at ang sumunod doon ay ang mainit nitong pagsakop sa mga labi niya. He thrust his tongue into her mouth forcefully, through her unguarding teeth. A sharp moan escaped from her soft lips when his tongue went all the way to the back of her own, almost touching the orifice of her hot throat. Bago pa siya tuluyang pangapusan ng hangin ay pinutol na nito ang pagkakahugpong ng kanilang mga labi. Napatingin siya sa mukha nitong salat pa rin sa emosyon. He was just staring blankly at her face. “Viz…” Nagulat siya nang itulak siya pahiga ng asawa sa kama. His one hand pinned her wrist on the bed and the other began to roughly toy with her breasts. Her n*pples reacted to his touch that they instantly peaked through the flimsy fabric of her purple night gown. He bent down and licked her erect n*pples despite the thin fabric that prevented him from feeling her directly. His tongue had wet her night gown and it only made the whole thing more erotic. Kitang-kita pa ng mga mata niya ang dahan-dahang paggalaw ng dila nito sa bahaging dibdib niya. Umarko ang likod niya at mariin siyang napakuyom sa kubrekama. He ran his fingers down the delicate curve where the insides of her thighs touched. And tauntingly, he brushed them against her wet slit. “You want me here, don’t you?” paanas nitong tanong sa kanya. His voice was low, deep, and heavy. He was also breathing through his mouth. Nang hindi siya sumagot ay nagngalit ang mga bagang nito. “Answer me, wife.” “Yes.” Dahil iyon naman talaga ang totoo. Gusto niyang paulit-ulit siyang ankinin ng kanyang asawa. “Hmm. Of course, you do.” She bit back a hard moan when he suddenly pushed two fingers into her p*ssy. Sa isang iglap lang ay nakabaon na sa loob ng lagusan niya ang mga daliri nito. And her v*ginal walls quivered excitedly around his fingers. When he crooked his fingers to hit a spot, her eyes just flew wide open. It was too hard to stay quiet when her husband’s fingers were grazing against the sensitized spot that sent shivers in all parts of her body, and he didn’t even show any signs of stopping until her moans turned into a long and hard orgasm. But even when her legs were already trembling, and her breathing was still far from slowing down, he still continued to move his fingers inside her p*ssy. Moving in and out. “Sandali lang,” pigil niya sa asawa, dahil pakiwari niya ay nanginginig pa rin ang mga kalamnan niya. Sinubukan niyang hulihin ang kamay nito, subalit mabilis nitong nahawakan ang palapulsuhan niya. He looked straight into her hazy eyes. “I won’t stop, Nessa.” “Viz!” Halos mabaliw siya nang lalo pa nitong bilisan ang pagdulas ng mga daliri nito sa lagusan niya. He was doing it deliberately! Because he knew that he was driving her crazy. Alam niyang wala ring saysay kung tututol siya kaya mariin na lamang niyang kinagat ang ibabang labi at sinalubong ng balakang ang ritmo ng mga daliri nito. Hindi na niya matukoy kung kailan huminto ang asawa, pero ang alam niya lang ay muli niyang naabot ang kasukdulan. Ipinikit niya ang mga mata at hinabol ang paghinga. Then, she felt the heat of his erection pressing between the wet folds of her c*nt. Napadilat siya at napatingin kay Viz na nakaluhod sa pagitan ng magkahiwalay niyang mga binti. His one hand lifted up her left leg, and the other hand pushed her tiny thong underwear to the side. And while staring intently into her eyes, he shoved his c*ck into her p*ssy in one full and swift thrust. Napadaing siya at kumawala ang mahabang ungol mula sa kanyang lalamunan. Her insides were throbbing and she couldn’t think straight anymore. “I hate you, Nessa,” he grunted, while pouncing hard into her. His arousal was too huge for her. But at this point, she was so used to having ‘him’ inside her now. Because he had always fulfilled his marital obligation to her... quite often even. Ang totoo ay hindi niya maintindihan kung bakit pinagkakaabalahan siya nitong angkinin gayung nasusuklam ito sa kanya. Pero masaya siyang siya lang ang gusto nitong makatalik, at hindi ang ibang babaeng nagpapakita rito ng motibo. Marahil dahil sa kaalamang wala itong ikinakamang ibang babae kaya hindi niya ito magawang isuko nang tuluyan. Because she was pinning her hopes on that little sheet of flame, no matter how weak that was. Nabibigyan pa rin siya ng pag-asa at binubuhay niyon ang pag-asam niya na baka, marahil, siguro sa tamang panahon, o sa pagdating ng bukas ay matutunan din siyang mahalin nang tunay ni Viz Hezron. Na hindi na nito pangaraping mahanap ang babaeng gusto talaga nitong makita noong una. Ang babaeng dahilan kung bakit nagtungo ito sa Hospicio Custodio. Araw-araw ay laman ng panalangin niya na sana’y hindi na kailanman magkrus ang landas ng dalawa. Dahil baka hindi iyon kayanin ng puso niya. Viz tightened his grip around her leg that it already hurt. Ang kirot na iyon ay nagpabalik sa diwa niyang saglit na naglayag. Then, he pushed his pelvis forward, giving her full and hard thrusts. Napatitig siya sa kabuuan ng kanyang asawa. Viz, in his white formal shirt, sleeves rolled up to his elbows, exposing the strong veins that ran from his forearms to his wrists and to the back of his hands. The button of his black trousers was open and left unzipped. His hair disheveled. And he was tilting his head back a little. Namumula ito dahil sa init na umaalipin sa katawan nito. Gumapang din hanggang sa leeg nito ang pamumulang iyon. His mouth was a little open and she could see the intensity over his face. Binitiwan nito ang binti niya at hinawakan ang kanyang balakang. He slapped his hands on her hips and drilled his c*ck deeper into her p*ssy. Every time he would pull out, the rosy flesh of her c*nt would cling tight to him, wanting to suck him back in. “Even your p*ssy refuses to let me go. Hah,” anas nito sa magaras na tinig. “Gusto mo ang lahat-lahat sa akin, Nessa, tama ba? Gusto mo ang katawan at puso ko? Hmm?” “Isuko mo na lang sa akin ang puso mo, Viz,” samo niya, nag-iinit ang sulok ng kanyang mga mata. Tumalim ang linya ng panga nito. Kasabay ng pag-iigting ng panga nito ay ang paglakas ng pag-ulos nito sa ibabaw niya. He moved roughly, breaking her, not caring if he was becoming too vicious already. “Viz! Viz!” paungol niyang sambit sa pangalan ng asawa, ramdam niya ang pagbigat ng init sa kanyang puson at ang lalong pagkalam ng kanyang pagkab*bae hanggang sa sumabog ulit ang init mula sa katawan niya. Her husband was watching her, and his eyes glittered dangerously when he saw her c*m for the third time. Umungol ito at lalong binilisan ang pag-indayog. And not a minute after she came, he pulled his c*ck out and stroked it with his hand until his semen spurted out from the tip of his d*ck, spraying it on her pubic mound, an inch above her still engorged cl*t. Walang imik itong bumangon at kinuha ang salamin sa mata na nakapatong sa lamesitang nasa tabi ng kama. Kinuha rin nito ang box ng tissue at ibinigay sa kanya. “Wipe ‘it’ off.” Tumango siya. Tahimik na nitong tinungo ang banyo. Hindi na ito nag-abalang takpan ang kahubdan. Siya naman ay naiwan sa higaan at nakatitig lang sa kisame. Pagkatapos ng init ay binalot na ulit siya ng kahungkagan. Bakit ba hindi na lang sila magsama ni Viz na katulad ng sa normal na mag-asawa? Why couldn’t he sleep next to her and pull her close to him after f*cking her hard? Mahirap bang gawin iyon?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD