Fifty-nine

2427 Words

Chapter 59 BEVERLY… AKALA KO kung saan niya kami dadalhin na mag-ina. Pero sa isang park. Lang pala malapit sa supermarket kung saan kami namimili ng anak ko. At kanina pa kami dito pero walang nagsasalita sa aming dalawa. Tahimik lang naming pinapanood na maglaro si Chase kasama ng ibang mga bata na nandito sa park. “Nahirapan ka ba sa panganganak sa kanya?” Napalingon ako sa kaniya nang bigla siyanh magsalita. Nakatitig pa rin siya kay Chase na masayang naglalaro. Nakikipaghabulan sa mga batang ngayon lang niya nakilala. “Not really, hindi naman matagal ang labor pain ko.” Malalim na napabuntong hininga siya, hindi maalis-alis ang titig niya kay Chase. “I wish I was there when you gave birth.” Aniya na mababakas ang lungkot sa boses niya. Nag-iwas ako ng tingin, ayoko mak

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD