Sixty

2192 Words

Chapter 60 BEVERLY… SA PAGKAKATARANTA ko napatay ko ang tawag sa akin ni Benedict. Huli na nang ma-realize ko kung ako ang ginawa ko. Bakit ko naman kasi nagawa iyon? Baka kung ano na ang isipin ni Benedict sa akin noon. Mabilis akong nag-compose ng message kay Benedict. Saying that it was a mistake that I turn off his call, and I will explain it later with him. Sinabi ko rin sa kanya na hindi ko alam bakit nandito si Calixtro ngayon. “Anong ginagawa mo dito?” baling ko na kay Calixtro nang matapos akong magpadala ng message kay Benedict. Hindi niya ako sinagot, instead he look around our unit. Na para bang sinusuri niya ang buong paligid niya. “This is not what I’m expected,” sabi niya. Pinamaywangan ko siya, pinagtaasan ng kilay. “Makakaalis ka na, hindi naman kita pinapunta dito.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD