Fifty-seven

2310 Words

Chapter 57 BEVERLY… BAGO PA MAN lumapat ang labi niya sa akin, nasampal ko na siya. Ang bilis nang pangyayari, after ko siyang sampalin naitulak ko siya. Dahilan para makawala ako sa kaniya at nakalabas ng elevator. Bago ako tuluyan na makalabas ng elevator, nakita ko ang reaction niya. Gulat na gulat siya, pero mas malamang ang mukha siyang nasaktan sa ginawa ko sa kaniya. Ang bilis ng t***k ng puso ko nang makalayo ako sa kaniya. At kilala ko ang sarili ko, hindi dahil sa kinabahan ako o natakot kaya mabilis ang t***k ng puso ko. Sobrang bilis na alam kong mali, kasal na ako. Hindi ko na dapat nararamdaman ito kay Calixtro. Galit ako sa kaniya, iyan dapat ang nararamdaman ko para kay Calixtro ngayon—galit. Pero hindi ko alam bakit ganito na naman ang puso ko. Mukhang ayaw na namang m

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD