Twenty-three

2245 Words

Chapter 23 BEBANG… KABADO ako nang paglapag ng eroplano at paglabas ko ng airport wala akong makitang kahit na sinong susundo sa akin. Ang sabi sa may agency na pinag-apply-an ko may susundo sa akin sa airport pero nasa labas na ako at lahat wala akong makitang taong susundo sa akin. Pero pinakalma ko ang sarili ko, kailangan kong maging kalma. “Miss, may problema ba?” tanong sa akin noong Ale na nasa tabi ko. Nagulat ako na tinanong niya ako, ngumiti naman ako sa kanya na parang nangingiwi ako. Mabuti na lang may Pilipino akong nakasama dito sa labas ng airport. “W-wala naman po,” sagot ko sa kaniya. “Mukha ka kasing tensyunado. Wala pa ang sundo mo?” tanong sa akin nito na tinanguan ko lang. “Naku, maggagabi na.” sabi pa nito nap ailing-iling. Mas lalo naman akong kinabahan sa s

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD