Seventy-five

1114 Words

CHAPTER 75 BEVERLY… “CAN YOU explain it better to me? Hindi na ako magtatanong papaano ako nawala? Papaanong napunta ako sa mga magulang na kinilala ko? o kung bakit hindi niyo ako nakita samantalang ang yaman niyo naman. Pero kailangan kong malaman bakit hindi ko pwedeng makasama ang ama ng mga anak ko?” tuluyan na akong naiyak. Lumapit naman sa akin si daddy Bernardo para yakapin ako at patahanin. Hindi ako nanlaban, hinayaan ko siyang yakapin ako nang mahigpit. Pero hindi ko matanggap na nanahimik siya habang yakap ako. samantalang ang dami kong gusto kong malaman sa kaniya. Pero ang importante ngayon, iyong malaman ko kung bakit hindi kami pwede ni Calix ko. “Daddy Bernardo,” tawag ko sa kaniya. Hindi talaga siya nagsalita at panay lang ang buntong hininga niya. “Just like I t

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD