Bola 29

2908 Words

NAKITA kaagad ni Andrea ang pagdating ni Ricky Mendez. Gusto sana niyang puntahan ito para tanungin kung saan ba ito nanggaling. Gusto pa nga niya itong sermonan, dahil sa nangyari. Pero ano ba ang karapatan niyang gawin iyon? Wala nga siyang ibang nagawa kundi ang pagmasdan ang binata. Dito niya nasaksihan ang pagkuha nito sa bola at sa pagtira nito mula sa pwestong iyon.   Isang malayong tres at bahagya siyang nagulat sa pagpasok noon sa basket. Alam naman niyang may shooting na ang binata base sa napanood niya noong unang game, pero hindi niya akalaing may mala-Curry na itong galawan pagdating dito. Sa CBL, ilan lang ang mga players na nakakagawa nito, at kung kaya na rin ito ni Mendez... tiyak siyang sa oras na makita ito ng mga taga-ibang paaralan ay sigurado na ang pagbibigay nila

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD