Bola 27 (2/2)

2652 Words

NAPAPANGITI sa isip niya si Vanessa nang maging effective ang kanyang acting. Tamang-tama at dito siya matutulog sa bahay ni Ricky Mendez. Pasimple pa siyang napatingin sa binata nang bumalik itong may dalang plato na may kanin at ulam.   “Kumain ka na.” Ito ang sinabi ng binata sa kanya na seryosong nakatingin sa kanya. Inilapag nito sa tapat niya ang pagkain at lumunok siya ng laway nang makita iyon. Hindi niya akalain na nagluluto pala ang binata. Ang akala kasi niya ay basketball lang ang inaatupag nito.   “Ikaw ang nagluto?” tanong niya at kahit obvious ay itinanong pa rin niya rito. Tinanguan lang siya ng binata at binigyan ng kaunting ngiti na ikinainis niya sa kanyang isipan. Suplado ang isang ito!   “Nang sumubsob ka sa boobs ko kanina, hindi ka naman ganyan,” ani pa ng dala

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD