KABANATA 1

1075 Words
"MARIYA! Hoy, Mariya, naririnig mo ba ako?" Imbes na pansinin, nagpatuloy lang si Mariya sa paglalakad. Si Hades iyon, ang kaisa-isa at pinagkatiwalaan niyang kaibigan. Iniiwasan niya ito para sa isang bagay na ayaw na niyang marinig kailanman. Nagpatuloy lang siya hanggang sa makarating na siya sa hagdan paakyat sa ikalawang gusaling kinalalagyan niya. Nang akmang hahakbang na, biglang may sumundot sa tagiliran. Dahil sa gulat, naitapon niya ang hawak na libro. Naiinis niyang binalingan ang may gawa noon at napairap na lang siya nang makita si Hades. "Ano ba, Hades? Bakit mo naman ako ginulat? Alam mo namang magugulatin ako, e," naiinis niyang saad saka tinungo ang libro at pinulot iyon. "Mag-usap nga tayo, Mariya. Halika." Laking gulat na lamang niya nang hilahin siya nito patungo kung saan. Hindi na siya nagpumiglas dahil nakakahiya sa mga kapwa estudyante na nakatingin na sa kanilang dalawa ni Hades. Mamaya pa ay namataan na lang ni Mariya na nasa banyo na silang dalawa. Nagkataon namang walang tao roon. "Bakit ba, Hades? Paakyat na ako, e." "Sus! Maaga pa naman, Mariya." "Tse! Bakit ba?" "Totoo ba itong nabalitaan ko? Pumunta si Carlos sa debut mo? Pumunta ang ultimate cru—" Hindi niya ito pinatapos dahil mabilis niyang natakluban ang madaldal nitong bibig. Kalaunan ay binitiwan niya rin ito at sinagot ang kaibigan. "Ano ka ba, Hades? Huwag ka ngang maingay riyan! Baka malaman nila iyon, no. Oo na, pumunta si Car— si C sa debut ko noong isang araw." "Oh my, God! Kinikilig ako, Mariya! At hayaan mo nang malaman ni Carlos na crush ka niya dahil kalat na naman dito sa school, e." Her eyes widened. "What? T-Totoo ba iyan, Hades?" natatakot at kinakabahan niyang tanong. "Oo. Narinig ko nga sa hallway kanina na crush mo nga raw si Carlos." "A-Akala ko si Gwenette lang ang nagsabi sa iyo," nanginginig niyang tugon at hindi makatingin nang maayos kay Hades. Si Gwenette ay isa kaklase nila. "Hala, girl! Wala pang sinasabi sa akin si Gwenette, no. Tanggapin mo na lang kasi iyan. Crush mo si Carlos, that's i—" "Hindi bagay!" Mula sa nakasaradong pinto, pumasok doon ang isang babae. Masamang tingin agad ang ipinukol nito sa kanilang dalawa. Nagsasalubong ang makakapal na kilay. It's Vaicey, ang muse sa school nila. Maraming takot kay Vaicey dahil bukod sa pagiging mataray, ayaw rin nitong maging fair ang mga bagay. Gusto nito, palagi itong talo. Vaicey is a well-known student here in the campus. Well, pamangkin lang naman ito ng may-ari ng school na pinapasukan niya kaya nga maraming takot dito dahil doon. "N-Nandiyan ka pala, Vaicey," nangingiting wika ni Hades sabay hawak ng kamay niya. "S-Sige, aalis na kami ni Mar—" Vaicey slammed the door. She locked it. Ibinaba ang hawak na bag sa lapag saka dahan-dahang lumapit sa kanilang dalawa. Wala silang nagawa ni Hades kundi ang umatras nang umatras hanggang sa pader na ang masandalan nila. Kumabog ang dibdib ni Mariya. Kita niya ang sariling repleksyon sa malaking salamin na takot na takot. "Did I allow you to have a crush on him?" galit na tanong ni Vaicey sa kaniya. Katulad ni Vaicey, hindi lang basta-basta estudyante rito si Carlos. He's also an escort. It means, ka-part-ner nito ang bruhang nasa harap niya na kung makaasta ay akala mo'y reyna. "Ibang Carlos ang tinutukoy ko, Vaice—" "Oh, shut up! Manahimik ka dahil hindi ikaw ang kinakausap ko!" putol ni Vaicey kay Hades. "Sana alam mo muna ang kuwento bago ka mag-react diyan." She needed to lie because she knew it would not end well. "Dati kong crush si Carlos, h-hindi na ngayon," lakas-loob na sagot niya rito. "Talaga ba, Mariya? Ang pangit na nga ng pangalan mo, sinungaling ka pa! You think, I will believe on you? Kalat na sa buong campus na pumunta si Carlos sa cheap mong debut. But not only that, I've heard that you have a crush on Carlos. Malandi k—" "Tawagin mo na ako ng kung ano pero huwag lang ang salitang iyan!" Nanlisik na ang mga mata niya rito. "Sino ka para tawagin akong malandi?" tanong niya, walang emosyon. Vaicey chuckled. "Oh, really, Mariya? At sino ka para pagsalitaan ako ng ganiyan? You're just a little piece of s**t in my life. I swear, kapag narinig kong binubulong pa nila ang pangalan niyo ni Carlos, matatamaan ka na talaga sa akin. Papalampasin ko lang ito, Mariya. Remember my words. Isaksak mo sa utak mo." Bahagya itong lumapit sa kaniya. "Hindi mo pa ako lubusang kilala." After that, she rolled her eyes and left. Nang makalabas si Vaicey sa banyo, hinarap siya ng kaibigang si Hades. Kita ni Mariya ang pag-aalala sa mga mata nito. "Bes, ayos ka lang ba?" "Oo, ayos lang ako. Nakakainit lang ng dugo si Vaicey. Porke pamangkin siya ng may-ari ng school, kailangan ng niyang umasta ng ganoon. She's so immature." "Hala, e, hayaan mo na ang babaeng iyon. Halika na at baka ma-late pa tayo. Exam pa naman din natin." Mariya nodded. Hinawakan ni Hades ang kamay niya at hinila na siya palabas. Hindi na siya nagulat nang makitang may mga kapwa estudyante ang nasa labas ng banyo, tila'y nakikiisyoso sa kanila. Imbes na pansinin pa, nagpatuloy na sila sa paglalakad. Mabilis ang bawat paghakbang nilang magkaibigan dahil natatakot sila kapag na-late silang dalawa. Nagkataon namang si Mrs. Jimenez ang may pa-exam ngayon, kilala pa man din iyon sa pinakamataray na teacher sa campus nila. Mabuti na lang at wala pa si Mrs. Jimenez nang makarating silang dalawa. Pero ang mga kaklase nila, animo'y ngayon lamang sila nakita dahil sa mga tingin ng mga ito lalo na kay Mariya. "Guys, iyong mga mata niyo, pakilayo naman," anang Hades sa mga ito. Kung anong sinabi ni Hades, ginawa ng mga ito. Muli siyang hinila ng kaibigan patungo sa likod kung nasaan ang upuan nilang dalawa. Nang makaupo, napasubsob na lamang si Mariya dahil sa hiya. Parang gusto niyang lumiban ng klase pero may parte sa utak niya na pinipigilan siya. Never niyang nagawang um-absent lalo na kapag may exam. Kailangan lang niyang huminga dahil sa nangyari kanina. At kailangan na rin niyang alisin sa puso niya si Carlos. Hindi na siya nagulat, ang lalaking iyon ang sisira ng reputasyon niya rito sa paaralan. Bakit pa kailangang maging guwapo si Carlos? At higit sa lahat, bakit ito pumunta sa debut niya, e sa pagkakaalam niya'y hindi niya ito inimbitahan?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD