Story By Francisco Baltazar
author-avatar

Francisco Baltazar

bc
Perjalanan Dengan Seorang Teman
Updated at Jan 15, 2020, 20:47
1. Menurut penilaian kami yang layak hal tersebut penting untuk keselamatan; 2. Anda tidak dapat mengevakuasi pesawat udara tanpa pertolongan; atau 3. Anda memiliki kelemahan yang menghalangi anda untuk memahami anjuran keselamatan.
like
bc
Kisah Editorial
Updated at Jan 15, 2020, 00:57
Pretoria, Afrika Selatan - “Situasi di Afrika Selatan masih sangat menantang bagi kita untuk dapat penetrasi pasar lebih dalam dan membawa beragam produksi tanah air ke sini. Pada tahun 2019, beberapa indikasi positif sudah kita dapatkan, mulai dari komitmen beberapa perusahaan tanah air mengirimkan perwakilan di Afrika Selatan, hingga rencana investasi baru perusahaan Afrika Selatan ke Indonesia. Beberapa perjanjian seperti Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dan MoU Bidang Perikanan, sudah sampai proses akhir. Kita harapkan tahun 2020 membawa perkembangan yang menggembirakan” Demikian pernyataan Dubes RI di Pretoria, Salman Al Farisi, membuka tahun 2020. Sejak tahun 2015, tren perdagangan RI-Afrika Selatan menunjukan grafik yang fluktuatif. Dubes RI tidak terlalu mengkhawatirkan neraca perdagangan RI-Afrika Selatan tahun 2018 yang menunjukkan surplus bagi pihak Afrika Selatan. Pembelian barang modal yang meningkat dari Afrika Selatan menunjukkan kegiatan produktif di Indonesia, utamanya terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur yang intensif beberapa tahun terakhir. Indonesia masih memiliki potensi besar untuk menambah ekspor non migas seperti produk otomotif, kelapa sawit serta produk makanan dan minuman ke negara-negara Afrika Sub Sahara.
like
bc
Ang "Filibusterismo" (part 3)
Updated at Jan 14, 2020, 04:27
Upang mapalakás ni Ben-Zayb ang loob ng? mg?a matatakutín at magipít niya si Mr. Leeds ay sinabi ritong: --Hoy, mister, yamang walâng ibáng tao kundî kamí lamang at hindî kamí mg?a indio na napapahuli ay ¿ipahihintulot bagá ninyóng ipakita ko sa kanilá ang dayà? Alám na naming ang lahát ng? iyan ay ukol lamang sa paning?ín, ng?unì’t sa dahiláng si P. Camorra ay ayaw maniwalà......
like
bc
Ang "Filibusterismo" (part 2)
Updated at Jan 14, 2020, 04:15
Ang pahiwatig na itó’y nagkakabuluhán. Nakapigil kay kabisang Tales ang pagkaalaala sa kaniyáng anák. --Kung ipahihintulot ninyó--anyá--ay tutung?o akó sa bayan at isasangunì ko sa aking anák; babalík akó rito bago magtakipsilim. Nagkásundô silá sa gayón at pumanaw noon din si kabisang Tales.
like
bc
Ang "Filibusterismo" (part 1)
Updated at Jan 14, 2020, 04:03
Isáng umaga ng? Disiembre ay hiráp na sumasalung?a sa palikólikông linalakaran ng? ilog Pasig ang bapor Tabò, na may lulang maraming tao, na tung?o sa Lalaguna. Ang bapor ay may anyông bagól, halos bilóg na warì’y tabò na siyáng pinanggaling?an ng? kaniyang pang?alan; nápakarumí kahit na may nasà siyang magíng maputî, malumanay at warìng nagmamalakí dahil sa kaniyang banayad na lakad. Gayon man, siya’y kinagigiliwan sa dakong iyon, sanhî marahil sa pang?alan niyang tagalog ó dahil sa tagláy niya ang sadyâng ugalì ng? mg?a bagay-bagay ng? bayan, isáng warì’y tagumpáy na laban sa pagkakasulong, isáng bapor na hindî tunay na bapor ang kabuòan, isáng sangkáp na hindî nagbabago, hindî ayos ng?unì’t hindî mapag-aalinlang?anan, na, kung ibig mag-anyông makabago ay nasisiyahan na ng? boong kalakhán sa isáng pahid ng? pintura.
like
bc
Florante at Laura
Updated at Jan 14, 2020, 00:50
Nang kalahatian ng 1906, na lumabas sa larangan ng Panitikang Tagalog ang mahalagang aklat ng _"Kun sino ang kumatha ng Florante"_, ni G. Hermenegildo Cruz, ay sinasabing may mga 106,000 nang salin ng "Florante at Laura" ang naipalilimbag ng iba't iba; at sapul noon hangga ngayon ay marami na ring taón ang nagsipagdaan, at sa loob ng panahong iyan--lalo na nga't kung aalagataing siyang panahon ng kaunlaran ng Panitikang Tagalog at ng kasiglahan sa pagbabasá at ng pag-uumalab na lalo ng pagmamahal sa ating walang kahambing na Makatang Francisco Baltazar--ay walang alinlangang sa datihang bilang ng 106,000 ay di na rin kakaunti at di na iilang libo ang naparagdag pa.
like