Fifty-three

2114 Words

Chapter 53

BEVERLY…

“Anong Itsura iyan?” sita sa akin ni Benedict nang pumasok siya sa loob ng kwarto.

Naiinis na nilingon ko siya, “maganda, ano pa ba?”

Aba’t tinawanan ba naman niya ako, iyong tawa na sarcastic lang naman.

“Mukha kang katulong, halla sige balik sa banyo maligo ka.” Utos niya sa akin.

Magrereklamo sana ako kaso itinulak-tulak na niya ako nang makalapit na siya sa akin.

“Nakaligo na ako, Love.” Reklamo ko na lang.

“Maligo ka ulit, nang maalis ang mga inilagay mong make-up. My God, papasok ka ng opisina bilang board of trustee. Hindi taga-linis ng mga kalat nila,” sermon na naman niya sa akin.

Napasimangot ako habang nakikinig sa kaniya, walang kaalam-alam si Benedict sa dati kong trabaho dito sa Pilipinas. By the way, nasa Pilipinas na nga pala kaming buong mag-anak. We just cam

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd