Fifty-two

2326 Words

Chapter 52 BEVERLY… FIVE YEARS LATER… “MOMMY!” Dahan-dahan na nga akong tumayo para hindi siya magising. Nagising pa rin ang bulilit. “I’ll use the bathroom,” alanganin na paalam ko sa kaniya. “No, the last time you told me you’re going to the bathroom. You went to your class!” pagmamaktol naman ng apat na taong gulang na anak ko. Chase, the love my life wrap he’s small arms around my neck. Ayaw niya talaga akong pakawalan, at kung magtatagal pa ito, male-late na naman ako. “Never go without me, mommy!” Sabi pa niya. At ito na nga tuluyan na kaming nahigang mag-ina, wala na itong pag-asa kapag ganitong nakayakap siya sa akin. Gising na gising ang diwa niya at wala pang balak na matulog. Bakit ba napaka-clingy ng anak ko, mula’t sapol na ipinanganak ko siya ganito na siya sa

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD