Fifty-one

1612 Words

Chapter 51 BEBANG… DAPAT UMALIS na ako, dapat kumaripas na ako ng takbo palayo sa bahay na ito. Pero hindi ko alam bakit nandito pa rin ako at naghihintay kung kailan darating si Calix. Tanga na nga siguro ako, bobo, at walang utak. Sa iba lang nangyari ito, iiwanan nila agad si Calix. Pero ako nandito pa rin, tanga na naghihintay kung kailan siya darating. Parang wala akong natuklasan kagabi na tuloy pa rin ang buong maghapon ko na parang walang nangyari. Kaya lang magang-maga ang mga mata ko, dahil sa wala akong tulog at wala ring tigil ang pag-iyak ko buong magdamag. Nagulat na nga lang ako na maaga na para at tirik na tirik na ang araw sa labas. Pero sa buong maghapon na inabala ko ang sarili ko sa paglilinis ng buong bahay at sa pagluluto ng kung ano-ano. May bagay na naisip ak

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD