Forty-five

2159 Words

Chapter 45 BEBANG… HINDI umalis si Calix kinaumagahan, wala kaming imikan na dalawa. Pero madalas niya ako kung i-check. Ang mga sugat ko, ang mga pasa ko at ang mga latay ko. Iyan lang naman ang tinitignan niya. Hindi ko alam kung wala ba siyang pasok o hindi lang siya pumasok dahil sa ginawa niya sa akin. Kung anoman ang dahilan saka ko na aalamin. Wala kasi talaga ako sa mood, daig ko pa ang nakipagbugbugan sa kalye nito sa sakit ng katawan ko. From time to time ginagamot niya ako. Tulad ngayon na may cold compress siyang hawak at idinadampi niya sa mga pasa ko. Pero wala pa rin siyang imik at patingin-tingin lang sa akin. Nasa sala lang kami, nakabukas ang TV pero wala naman nanonood sa aming dalawa. Wala rin akong ginawa sa buong maghapon. Siya lahat ang gumalaw sa bahay, s

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD