Forty-four

1915 Words

Chapter 44 BEBANG… MARAHAS NA pinunit ni Calix ang mga damit ko, pakiramdam ko pinagsasamantalahan ako. Baliw na yata akong matatawag, kasi kaysa makaramdam ako ng labis na takot, parang lalo akong na-excite. May takot pa rin naman akong nararamdaman, may kasama pa nga na kaba. Pero ngayon na wala na akong kahit na anong saplot sa katawan mas nakakalamang na ang excitement sa pakiramdam ko. Bumangon si Calix, wala na siyang pag-itaas na saplot. Kitang-kita ko na ang matigas at magandang hulma ng kaniyang mga muscle. Napakunok ako nang ang sunod niyang alisin ay ang belt niya, inaalis pa naman niya iyon na para bang inaakit talaga ako. Kulang na lang sayawan niya ako habang naghuhubad siya. “You’re anticipating something?” tanong niya sa akin. Tumingin ako sa mga mata niya, kanina pa

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD