Seventy

1146 Words

Chapter 70

CALIXTRO…

I HURRIED going home when I learned that Celine was here in the country. I need to secure my family’s safety, they’re my priority right now.

“Beverly! Chase!” sigaw ko nang makapasok ako sa loob.

Damn it, para akong nakipagkarera sa mga kabayo sa lakas ng kabog ng dibdib ko ngayon. Lalo pa nang wala ang mag-ina ko na sumalubong sa akin.

“Beverly!” malakas na ang sigaw ko.

I look at them in our bedroom, o kahit sa kwarto na lang ni Chase, pero wala doon ang dalawa. I look everywhere but I couldn’t find them. Naisipan kong bumalik sa school ni Chase, baka hindi pa nakauwi ang dalawa pero wala na sila doon. Sarado na ang day care kung saan pumapasok ang anak ko.

“f**k!” naiinis na napasabunot ako sa sarili kong buhok.

Mababaliw ako nito, nasaan na ba ang mag-ina ko.

“This can’t

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd