Thirty-two

1844 Words

Chapter 32 BEBANG… ANG SAYA KONG makita na okay na ang kaibigan ko at iyong lalaking nakabuntis sa kaniya na Dimitri ang pangalan. Ngayon alam ko na kung sino ang pinag-uusapan ng mga kasama ko sa assisting department. Sila Thalia at itong si Dimitri lang naman pala. Sa totoo lang bagay naman talaga ang mga ito, maganda naman talaga si Thalia na kahit noong bata pa lang kami angat na siya sa lahat. Masaya rin ako na malaman na nahanap na ni Thalia ang totoong tatay niya, na may iba pa pala siyang mga kapatid. At napakamapaglaro talaga ang tadhana, na si Sir Thunder ay kapatid ng matalik kong kaibigan. “Tita Bebs,” tawag sa akin ni Dark. Tinignan ko siya, ang panganay ni Thalia at Dimitri. “Ano ‘yon?” Hindi siya nagsalita at pinakatitigan lang ako, nakakailang pa naman ang titig niya

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD