thirteen

1774 Words

Chapter 13 BEBANG… “WOW, ANG bilis mo naman pa lang matuto Calix ko.” masaya kong turan sa kaniya. Tinuturuan ko kasi si Calix sa pagsusulat, naging instant teacher niya ako na ako naman ang nag-offer sa kaniya. Tinuturuan ko siyang magbasa at sumulat, na parang elementary. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala nakatuntong man lang ng eskwelahan si Calix. Nang tanungin ko siya kung bakit, hindi naman niya ako sinagot at iniba niya ang usapan. Curious na rin ako sa kung saan ba nanggaling si Calix at kung bakit siya mag-isa sa buhay. Kaso sa tuwing sisimulan ko ang topic tungkol sa pamilya niya agad niyang iniiba. Ayaw niyang pag-usapan ang pamilya niya, pero nababanggit naman niya ang Mama niya sa akin. Ayaw ko naman siyang pilitin, alam ko magsasabi naman siya sa akin kapag dumating a

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD