Twenty-eight

1321 Words

Chapter 28

BEBANG…

ISA-ISA KONG inaalis ang mga tuyong dahon na nakapatong sa munting puntod ng anak ko. nakakatuwa lang na malinis ang puntod ng anak ko. Mukhang hindi pa rin nakakalimot si Thalia, kami lang namang dalawa ang nakakaalam ng lugar na ito. Ang ibig kong sabihin, kami lang naman ni Thalia ang nakakaalam kung saan nakalibing ang anak ko. Kaya malamang talaga si Thalia ang bumibisita sa puntod ng anak ko at naglilinis.

“Hi anak ko, pasensiya ka na ngayon lang nakadalaw ang nanay.”

Nagtitirik na ako ng kandila, nailapag ko na rin ang rosas na binili ko sa may kanto. May dala akong mga candy, pansit, at cupcake na binili ko lang sa may labasan kasama ng rosas at kandila na dala-dala ko.

“Seven years old ka na sana ngayon.” Patuloy ko pa.

Hinaplos ko ang lapida ng puntod ng anak ko—S

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd