Twenty-seven

2375 Words

Chapter 27

BEBANG…

MADALI LANG ang trabaho, kaso may makulit lang na amo na palaging nanggugulo sa akin.

“Wala ka talagang crush sa akin Bebs?”

Napailing na lang ako ang kulit niya sobra, nakiki-Bebs na rin siya sa akin feeling close lang.

“Sir Thunder, may ipapalinis pa ba kayo? bukod sa marumi ninyong utak?”

Napakurap-kurap siya saka siya umiling, hindi siya nagsalita at sinenyasan na lang akong umalis na nga kaya iyon ang ginawa ko.

Ang totoo niyan, wala naman akong masyadong ginagawa sa company na ito. Madalas sa may opisina lang ako ni Sir Thunder tumatambay. Iyon lang kasi ang assignment ko, ang linisin ang opisina ni sir Thunder saka kung may iuutos siya sa akin.

“Bebs, pwede mo bang i-zerox itong mga documents na gagamitin mamaya sa meeting.” Salubong sa akin noong secretary ni sir Thun

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd