Twenty-six

2075 Words

Chapter 26

BEBANG…

PARANG angel ko talaga si Mayla, kasi siya ang naging tulay ko para mahanap ang trabaho ito. Hindi pa man ako nakakapasa para sa interview at tuluyan akong matanggap sa trabaho. Kahit papaano may kaunti akong pag-asa para magkaroon ng panibagong simula.

“So Miss Acosta, ano ba ang sa tingin mo ang magiging trabaho mo dito?” tanong sa akin ni Sir Thunder.

Siya ang CEO ng kumpanyang papasukan ko bilang isang building household maintenance. Susyal na pakinggan pero ang totoo niya, janitress ang magiging trabaho ko dito. Iyon lang kasi ang nahanap ni Mayla na sakto sa akin.

“Sir, sa pagkakatanda ko po ang pinapasukan ko pong posisyon ay pagiging janitress.” Magalang na sagot ko naman.

Kumabog ang dibdib ko nang makita ko siyang kumunot ang noo saka tumingin sa may papel na hawa

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeAdd