Bola 26 (1/2)

1641 Words

ANG dahilan kaya nag-try-out ako noon sa basketball team ng CISA ay dahil sa babaeng si Mika. Pero... dahil kay Andrea, kaya nagustuhan ko ang basketball. Siya ang nagturo sa akin ng depensa, at siya ang nagpamulat sa akin na masayang maglaro ng sports na ito.   Nakikita ni Rich ang kakaibang kinang sa mga mata ng binata habang nagkukwento ito. Tila musika sa kanyang pandinig ang boses nito at parang ayaw niyang mawala ito rito. Pero habang lumilipas ang mga salitang lumalabas mula sa binata ay nakakapansin siya ng pagsigla sa boses nito nang marinig niyang banggitin nito ang pangalang Andrea. Sandali siyang lumunok ng laway at matapos ang kwento kung paano naging basketbolista si Ricky ay napansin niya ang pagtingin nito sa malayo.   "So, Andrea was your friend?" naitanong ng dalaga a

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD