Bola 26 (2/2)

1809 Words

MASAYA si Ricky na nakita ang kanyang kuya Baron sa loob ng court kasama ng kanyang mga kakampi sa team. Ganoon din ang kanyang kuya Martin na kahit hindi pa rin siya iniimikan ay nakikita naman niyang pursigidong maglaro.   Huminga nga siya nang malalim nang depensahan siya ng kanyang kuya Baron. Mabilis siyang umatras  at pagkatapos ay binigla niya ito sa kanyang pagtakbo pakaliwa. Sinabayan siya ng kanyang defender, at isang biglaang paghinto ang kanyang ginawa.   Pero nginisian siya ni Baron. Sa kanyang paghinto ay ang paghabol kaagad sa kanya nito.   “Depensang Baron!” sambit nito at nagdilim ang paningin ni Ricky. Hindi siya makatakas sa kanyang bantay, pero ayos lang. Dahil nasa kanya nang likuran ang isa kanyang kakampi. Mabilis niyang ipinasa patungo kay Jimwel ang bola. Nar

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD