Bola 38

2012 Words

NAPALUNOK ng laway si Andrea nang dalhin na niya ang cookies na kanyang ginawa sa salas. Makikita ngang may pawis pa siya sa leeg at sa kanyang noo dahil dito. Nakasuot din siya ng pink na apron na may picture ng teddy bear sa harapan nito.   Inilapag niya iyon sa mesa at nakangiting nakatitig naman sa kanya si Ricky na halos isang oras na inabangan ang pagbalik niya galing kusina. Inirapan pa nga ito ng dalaga dahil ngiting-ngiti ito sa kanya. “Ngiting-ngiti kang mokong ka! Hindi dapat kita pinag-bake!”   Sa kusina, naroon naman si Andrei at ang kanyang mama na kanina pang humihingi sa dalaga ng kahit isa sa mga cookies, pero ni isa ay hindi sila nito binigyan. Una raw kasi nitong papakainin ang kanilang bisita na choosy raw sa meryenda.   “Ate, ikaw naman ang nagpumilit mag-bake ni

New users can unlock 2 chapters for free!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD