Story By Ingrid de la Torre
author-avatar

Ingrid de la Torre

ABOUTquote
Filipino Author/ Mother ❤ Hi, I\'m Ingrid de la Torre, a freelance writer since 2012. You can grab some of my published books in print from bookstores nationwide (in the Philippines). You can also purchase them @ Shopee and Lazada. For ebooks, kindly visit www.ebookware.ph. I\'m a passionate writer, and a strong believer of love and happy endings. SINFUL CEO SERIES: 1. The CEO\'s Secret Wife (Pay to Read and Complete) 2. The CEO\'s Substitute Fiancee (Pay to Read and Complete) 3. The CEO\'s Virgin Babymaker (Pay to Read and Complete) 4. The CEO\'s Pregnant Ex-Wife (Pay to Read and Complete) 5. The CEO\'s Rejected Lover (Pay to Read and Complete) 6. The CEO\'s Fake Wife (Free and Ongoing) ARCHDEVIL SERIES: 1. The Devil\'s Bride- Lust (Pay to Read and Complete) 2. The Devil\'s Mark- Envy (Complete and Free) STANDALONE: 1. The Billionaire\'s Amnesia (Pay to Read and Complete) 2. Sold to the Heartless Mafia (Pay to Read and Complete) POSSESSIVE SERIES: 1. Possessive 1- Enslaved (Published) 2. Possessive 2- Sin (Published) 3. Possessive 3- Sold (Published) 4. Possessive 4- Stolen (Published) 5. Possessive 5- Sensual (Published) 6. Possessive 6- Scheme (Published) 7. Possessive 7- Secrets (Complete and Free) 8. Possessive 8- Scandal (Complete and Free) 9. Possessive 9- Sorrow (Complete and Free)
bc
THE CEO'S FAKE WIFE
Updated at Dec 9, 2023, 03:02
“The CEO made his FAKE wife feel unwanted. But when she finally agreed to annul their marriage, he felt as though he couldn’t breathe.” Viz Hezron, CEO of Hezron Precision, was always kind and warm to people. Except for one person—his wife. Kinamumuhian niya ang kanyang asawa at nangako siyang pagsisisihan nito ang ginawang panlilinlang sa kanya na naging dahilan kung bakit nakulong sila sa pagsasamang puno ng kasinungalingan. But his wife continued to cling to him, and didn’t want to let go. Patuloy itong kumakapit kahit na araw-araw itong miserable sa piling niya. Hanggang sa dumating ang babaeng siyang dapat niya talagang pakasalan...
like
bc
THE CEO'S REJECTED LOVER
Updated at Oct 10, 2023, 03:11
"The CEO does not see her as a LOVER. So, he REJECTED her." Luther Altieri, the amiable and charming CEO, never paid attention to the one woman who had always been in love with him. Ang dalagang tahimik na umaasa sa pagtugon niya sa damdamin nito. At hindi ito minsan man nangahas na ipilit ang pagsinta nito sa kanya dahil alam nitong walang lugar sa puso niya ang bagong pag-ibig. Para sa kanya, si Ruthanya 'Ruthie' Capili ay isa lang matalik na kaibigan ng babaeng tunay niyang mahal. But when he was at his most broken state, he agreed to have a relationship with her. Isang relasyon na maikli at kaagad din niyang tinapos nang mapagtanto niyang ibang pangalan pa rin ang sinisigaw ng puso niya. He rejected Ruthie's love and told her not to wait for him. So, she did just that... she obeyed him.
like
bc
SOLD TO THE HEARTLESS MAFIA
Updated at Oct 1, 2023, 05:09
⚠️Warning: Rated SPG. This book contains graphic s*x scenes and adult language. Not suitable for young readers or sensitive minds. ⚠️ "She couldn't escape the most powerful Mafia Boss." Proserpina Cruzadas was abducted by the mysterious and dangerous Mafia Boss, Hades de Crassus. Labag man sa kanyang kalooban ay pinirmahan niya ang kasulatang nagsasabing magiging pag-aari na siya nito, sapagkat sapilitan siyang ibinenta ng kanyang madrasta sa Mafia bilang pambayad sa napakalaki nitong pagkakautang. The Mafia Boss was a heartless beast. Matalas ang kislap ng itim na itim nitong mga mata na nagpapahiwatig ng walang kapantay na kalupitan. Ikinulong siya ni Hades sa poder nito. Para makalaya ay ibinigay niya ang kanyang katawan dito. Katawan niya kapalit ng kanyang kalayaan. Allowing him to take her virginity was a mistake. Because now that he had tasted her, he didn’t want to let her go anymore. And the beast couldn’t be easily satisfied. He wanted more. And he became obsessed with her. Gusto siya nitong angkinin nang paulit-ulit at igapos sa mainit nitong obsesyon sa kanya.
like
bc
THE CEO'S PREGNANT EX-WIFE
Updated at Feb 26, 2023, 11:44
"The CEO has an Ex-Wife... and he wants to get her pregnant." Cazcoe Vizcarra met a woman who was so obsessed with him. She forced him to marry her, to have sex with her, and to love her. Walang magawa si Cazcoe dahil naaksidente siya nang mga panahong iyon at hindi niya halos maigalaw ang kanyang mga paa, kaya hindi siya makawala sa babae. Siya si Cazcoe Vizcarra. One of the most powerful and influential CEOs in the world. He came from old money, from a well-respected family with old-established wealth. Hindi niya matanggap na may babaeng nagkukulong sa kanya, kaya tukod-langit ang pagkamuhi niya rito. Nang makatakas siya ay diniborsyo niya agad ito. Then he saw her again and he wanted to curse all hell because his need to f*ck her was so strong that it shook him to the core. Now, he wanted to get his ex-wife back, even if the only way was to make her... pregnant with his seed.
like
bc
THE CEO'S VIRGIN BABYMAKER
Updated at Aug 28, 2022, 03:18
"The CEO has a secret Babymaker... and she's barely legal." Mature, over 30, non-committal, no mutual acquaintances, and NOT a virgin. The above-stated are Zeki Castoldi's strict requirements for a woman to qualify as a babymaker. Ang babaeng magdadala sa sinapupunan nito ng magiging anak niya. Hindi niya kailangan ng asawa. Kailangan lang niya ng anak. Pero sa maling sinapupunan niya naiputok ang kanyang mga binhi-to an 18 years old barely legal college student, nag-aaral sa universidad kung saan pa siya nagtuturo dalawang beses sa isang linggo. Para gawin lalong kumplikado ang sitwasyon, sa kompanya rin niya ito nagtatrabaho bilang part-time worker. And worst, the girl was a virgin when he deflowered her!
like
bc
Possessive 9 - SORROW (FREE)
Updated at May 25, 2022, 23:03
Arranged Marriage. Zen Montaner and Fausta Montemayor were told to get married, without the right to refuse, by their parents. Kapwa galing sa maimpluwensyang pamilya ang dalawa. Magkababata at magkatabi ang lupaing pag-aari ng kanilang pamilya. Zen had always hated the idea of arranged marriages. Fausta had always been in love with the idea of marrying Zen. Para kay Fausta ay walang masama kung angkinin niya ang lalaki at ipagdamot sa iba dahil kanya ito. Ito ang lalaking pakakasalan niya pagdating ng tamang panahon. So, she did evil things just to make sure nobody steals Zen. Pero may ibang mahal si Zen at sa labis niyang pagmamahal sa binata ay nakagawa siya ng bagay na nauwi sa aksidenteng ikinasawi ng babaeng iniibig nito. He hated her all the more. Para rito ay walang kapatawaran ang ginawa niya. For Zen, no mercy should ever be extended to Fausta. So, fate showed no mercy to him when a car accident took away Fausta's ability to recognize Zen's face. Sa lahat ng tao, ay mukha lang ni Zen ang hindi kayang kilalanin ng utak ng dalaga. For her, Zen was just another face in the crowd.
like
bc
THE CEO'S SUBSTITUTE FIANCEE (COMPLETE)
Updated at Dec 11, 2021, 15:16
"The CEO is willing to pay 5 million in cold cash... for a one-night stand with the Substitute Fiancee." Alpheus San Madrid, CEO of Sandrid Ventures Inc., had always been brutally elusive. He wasn't the type to be easily seduced. But it took only one kiss from a complete stranger to make him lose his cool. Inangkin niya ang babae kapalit ang limang milyon. He devoured her and took her virginity. But the cold and mysterious Alpheus San Madrid was already set to marry another woman. Kailangan ay kalimutan na niya ang babaeng nakaniig nang isang gabi. He would not let her come near him again! So, why was the woman with him on his engagement night, announcing to the world that she was his fiancee? Hindi ito ang babaeng pinangakuan niya ng kasal.
like
bc
Possessive 8- SCANDAL (FREE)
Updated at Jul 29, 2021, 11:11
Scandal. Iyon lang ang dala ni Atarah Ada sa buhay ni Esmael. He first met her in a BDSM club. He was drugged! Nagising na lang siyang hubad na katabi ang babae. Nagbunga iyon ng kambal. Inis siya sa dalaga lalo na nang muntik na siyang maipit sa isang shotgun wedding. Tumakas siya. Only to know that the woman was so happy that he rejected her, dahil napansin ito ni Zen Montaner, ang lalaking tunay nitong gusto at ang pinagplanuhan nitong gahasain nang gabing may nangyari sa kanila!
like
bc
THE DEVIL'S BRIDE - LUST (COMPLETED)
Updated at Jun 9, 2021, 21:51
Archdevil Series 1: LUST Antonina wanted to summon a crossroad demon. But the powerful Lucas Savatierre--the devil--answered her call. She made a deal with the devil. Ibinigay naman ni Lucas kung ano ang hiniling niya. Pero ang hiningi nitong kapalit ay siya. Magiging pag-aari siya ni Lucas--puso at kaluluwa--nang walang hangganan, walang katapusan, at walang dulo.
like
bc
THE BILLIONAIRE'S AMNESIA (COMPLETED)
Updated at Jun 8, 2021, 00:35
"The Billionaire is cold and heartless... and loving him only brings her so much pain. For his cruel heart has totally forgotten her... his wife." Athelstan Giamatti, a man known as a serious player in the business world. The devil in his best human disguise. Cold and cruel. Isang babae ang nagpipilit na makalapit sa kanya. Walang-pagod na naghahabol kahit nasasaktan na ito. He treated her coldly, and watched her cry without mercy. He was disgusted with her. Lalo na nang malaman niyang may asawa ito at anak. Huli na nang malaman niyang siya pala ang ama ng anak nito, at ang lalaking pinakasalan nito. Dahil minsan ay may bahagi ng buhay niya ang nabura at hindi na niya maalala dala ng isang malagom na aksidente. Kasamang nabura ang alaala ng babaeng minsan niyang tinawag na... asawa.
like
bc
Possessive 7- SECRETS (FREE)
Updated at Jun 5, 2021, 19:37
Ambisyosa at sipsip. Ganoon si Azul. Matayog ang mga pangarap niya sa buhay. She wanted to live in a mansion, own an expensive car, and marry a rich man. Kahit matanda, pagtitiisan na niya basta mayaman. Pero nakilala niya si Gelier. Simpleng mekaniko. Handsome, tall, and sharp-featured. He was also mysterious and possessive. Kailangan niyang mamili: puso o utak?
like
bc
THE CEO'S SECRET WIFE (COMPLETED)
Updated at Jun 5, 2021, 09:52
"The CEO has a secret... his Secret Wife." Nazaron Altieri was only forced to marry Anemone Alegro when he was twenty and she was eighteen. Isa itong kababata at anak ng caretaker ng villa nila. Ang pagpapakasal dito ay isang bagay na kailangan niyang gawin para hindi na muling mabilad sa eskandalo ang kanilang pamilya. It was a secret wedding because he was never in love with her. He enjoyed every moment he spent with her in bed before they were married, but that is all there is to it—sex. He never really believed in love. Nazaron abandoned his wife after the wedding and lived a normal bachelor life away from her. Rumors circulated saying that Anemone was married not to him but to his half-brother, Luther—and he never bothered to correct them. Pabor iyon sa kanya. Especially years after when he became the CEO of the Altieri Corporation, one of the country's largest conglomerates. He didn't care about the 'wife' until one day when he came back home and saw that the woman who once begged for his attention was no longer in love with him.
like
bc
THE DEVIL'S MARK - ENVY (FREE)
Updated at Feb 20, 2021, 06:34
Archdevil Series 3: ENVY Scylla Angelica had a permanent mark on her skin--the mark of the devil. Ito ang iniisip niyang dahilan ng kanyang kamalasan. And then one day, she found herself being chased by a powerful and covetous devil, Ezrah. The one who left a mark on her. And his words, "You can run and hide but I'll stop at nothing. I'll come for you, Scylla."
like