Share:

Dating Pilipinas

Sofronio G. Calderón Other

310 reads

Ang aklat na ito ay pinagtiyagaan kong sinulat upáng magíng tulong ko
kahi't kaunti sa m~ga di pa nakababatid n~g dating kasaysayan niring
Lupang Tinubuan na n~gayo'y halos nalilibing sa limot. Marahil ay di
na isinasaloob n~g iba na lin~gunin pa ang nakaraan; n~guni't kung
ating didilidilihin ay lubhang mahalaga, sapagka't ang nakaraan ang
siya nating pinagbabakasan n~g n~gayon sampu n~g hinaharap, siyang
bumubuhay n~g m~ga bagay na nangyayari, siyang kumakandili n~g ating
alaala sa ating m~ga kanunuan na ating pinagkautan~gan n~g buhay at
bala na, at sa madaling sabi ay siyang pinakasalamin n~g madlá sa
pamumuhay, na dahil dito ay pinagsikapan n~g halos lahat n~g lupain
ang pagsiyasat at pag-aaral n~g kanikanilang kasaysayan.

Unfold

Tags: tragedycomedybxbgxg
Latest Updated
chapter 10
Comment